Prosjektside – visningsrom for visuell kunst, Finnsnes / Senja

Bakgrunn og mål for prosjektet

  • Midt-Troms har tradisjonelt hatt sterke amatørkunstnermiljøer, og det finnes i dag ikke noen felles arena av god kvalitet for å vise kunst på i Midt-Troms. I tillegg har etableringen av Art Senja hatt stor betydning for et voksende profesjonelt miljø innen visuell kunst i regionen. (Red. mrk: status fra 2013 ved prosjektoppstart. Det er i dag (les 2022) etablert Senja kunstforening og under etablering et visningssted i det tidligere postbygget).
  • Det er ønske om et sted hvor både lokal og regional kunst kan vises. Den kulturelle skolesekken og ungdommens kulturmønstring trenger et godt visningssted, og ikke minst et sted som kan ta i mot turnerende utstillinger i regi av blant annet Nordnorsk Kunstmuseum, Nasjonalmuseet eller produksjoner gjennom Se Kunst i Nord-Norge eller andre aktører.
  • Målet er å etablere et visningssted for visuell kunst i og for hele Midt-Troms, på et kvalitativt og sikkerhetsmessig nivå slik at man kan vise kunst på alle nivå.
  • Bilder i pilotens egen mappe på Flickr

Planlagte/ ønskede tiltak

  • Bygge om underetasjen i Kulturhuset på Finnsnes til galleri og profesjonelt formidlings- og visningssted for kunst

Prosjekteier

Lenvik kommune / Senja kommune

Arbeidsgruppe / Prosjektgruppe

Cato Simonsen, virksomhetsleder kultur og idrett, Lenvik kommune
Odd-Halvdan Jakobsen, UKM Arctic Troms
Truls Nilsen, Midt-Troms Museum
Gunder Gabrielsen, siste valgte leder tidligere Midt-Troms kunstforening
Ann-Rita Wold, Art Senja
Haavard Sandnes, avd kultur og idrett, Lenvik kommune

Rom for Kultur kan bidra med følgende i piloten

  • Bistå i å utvikle god prosjektstruktur og fremdriftsplan
  • Bistå og eventuelt bringe inn relevant ekstern fagkompetanse
  • Bidra til å utvikle finansieringsmodell og driftsmodell for prosjektet
  • Veiledning og råd etter behov, «øye utenfra» etter ønske
  • Veiledning og bistand i søknadsprosess

Planer, dokumenter, referat o.l.

Saksfremlegg Lenvik kommunestyre 9.10.14
Vedtak i Lenvik kommunestyre 9.10.14
Referat oppstartsmøte 14.11.14. 
Referat møte arb.-gruppa 6.2.15
Referat møte arb.-gruppa 20.3.15
Forslagsskisser til romløsning, Ann-Rita Wold
Innlegg om inspirasjons -og møtetur til Bodø

Lenker relevant i denne piloten

Kartlegging Lenvik kommune før piloten
Senja kommune
Art Senja (facebook)
UKM Arctic Troms
Nordnorsk Kunstmuseum
Se Kunst i Nord-Norge
Nasjonalmuseet
Spillemidler til kulturarenaer
Norsk kulturråd – arena og kulturbygg
Referat og oppsummering fra seminar om gode rom for visuell kunst 4.11.14