Prosjektside Solli samfunnshus, Tranøy

Bakgrunn og mål for prosjektet

 • Huset har store utfordringer med manglende universell utforming, slik at ikke alle besøkende har tilgang til andre etasje eller toalettfasiliteter. Huset skal igjen kunne være et samlingssted for ALLE i bygda
 • Huset har lav funksjonalitet under avvikling av sine større arrangement som humorfestivalen, og har behov for økt kapasitet på scene og garderober.
 • Mer fleksible løsninger slik at huset kan åpne for mer aktivitet, andre aktiviteter og flere brukere
 • Flickr: bilder av Solli samfunnshus

Planlagte tiltak

 • Universell utforming med tilgang for rullestolbrukere til begge etasjer, samt toalett
 • Lagerkapasitet
 • Garderober og tilstøtende rom bak scene/bakrom
 • Kapasitet sal og scene, spesielt under humorfestivalen
 • Tiltakene løses ved ombygging dagens sal og rom, eller ved nybygg

Prosjekteier

Solli samfunnshus

Arbeidsgruppe/byggekomité

Isabell Kling, prosjektleder, leder Sollirevyen og Nord-Tranøy Husflidslag
Eirunn Gulleng (Solli sanitetsforening og husstyret)
Jøran Andersen (ikke tilknyttet lag, tidligere styremedlem)
Preben Hansen (Sollirevyen og husstyret)
Jørn Jensen (Sollirevyen)
Rune Eriksen (ikke tilknyttet lag, tidligere leder husstyret)
Herborg Sollied (styreleder)

Rom for kultur kan bidra med følgende i prosjektet

 • Veiledning og bistand i prosess, fremdriftsplaner, søknadsskriving
 • Bidra til prosjektdesign, definere prosjekt i prosjektet
 • Bidra med fagkompetanse til en idedugnad, for eks arkitekt for tegnehjelp og/eller annen relevant fagkompetanse ved behov og etter avtale
 • Bidra til å utvikle finansieringsmodell for prosjektet
 • Annen veiledning og råd som laget eller prosjektet måtte se komme, kan vurderes underveis

Planer, dokumenter, referat o.l.

Kartlegging i Tranøy før piloten
fremdriftsplan, pr april 15 (oppdateres jevnlig)
Referat møte i arbeidsgruppa 8.3.15
Referat møte arbeidsgruppa 19.3.15
Referat møte arbeidsgruppa 15.11.15
Invitasjon til idedugnad 24. april 2015
Program for workshophelg 24.-25. april 2015
Referat fra workshophelga 24.-25. april 2015
Skisseforslag til ny og gammel del, Viggo Ditlevsen
Referat møte arb.-gruppa 11.5.15

Lenker relevant i prosjektet

Tranøy kommune
Spillemidler til lokale kulturbygg
Musikkutstyrsordningen
Rom for Kultur 2013 – 2015
Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)
Hålogaland Teater
Presentasjoner og oppsummering fra seminar som scene, sikkerhet og teknisk utstyr