Prosjektside Senter for nordlige folk, Kåfjord

Bakgrunn og mål for prosjektet

 • Salen har store akustiske utfordringer med tanke på den bruken senteret og andre brukere ønsker seg
 • Salen mangler fleksible og funksjonelle løsninger og fasiliteter for å gi tilfredsstillende bruk, som romdeler, inn- og utlast, garderober, avlastningsrom, lager og lite fleksibel scene.
 • Senteret har flere profesjonelle faste brukere hvor lokalene ikke strekker til i møte med kravspesifikasjoner fra brukerne. Med senterets vekst og ambisjoner må salen følge husets naturlige utvikling og vekst med oppgradert infrastruktur.
 • En bedre tilrettelagt kultursal vil gi publikum en bedre opplevelse av kunst og kultur.
 • Tilrettelegging vil gi bedre arbeidsforhold for utøvere som skal opptre og formidle kunst og kultur i salen.
 • En oppgradert og tilrettelagt sal kan få en fremtidig økt bruksfrekvens blant både lokale og regionale brukere.
 • Flickr: bilder fra prosessen rundt piloten

Ferdigstillelse

Offisiell åpning av ny kultursal den 6. mai 2017 – Vi gratulerer! Bilder fra ny sal og åpning finnes i flickr-mappa til prosjektet!

Prosjekteier

Senter for nordlige folk

Arbeidsgruppe

Henrik Olsen / Mona Solbakk / Astrid Solhaug, daglig leder Senter for nordlige folk
Nils Mikal Pedersen, driftsleder Senter for nordlige folk
Karoline Tveitnes Trollvik, festivalleder Riddu Riddu
produsent eller annen representant Riddu Riddu

Rom for Kultur kan bidra med følgende i prosjektet

 • Bidra til ny gjennomgang av prosjektet i sin helhet
 • Bistå med fagkompetanse og nettverk for faglig kvalitetssikring og dialog om valg knyttet til
  materialer, utforming og annet i forbindelse med ombygging og oppgradering av kultursalen
 • Bistå i prosjektorganisering, fremdrift og definere prosjekt i prosjekt, finansieringsmodeller
 • Bistå i søknadsprosesser

Planer, dokumenter, referater o.l.

Kartlegging av Kåfjord før piloten
Fremdriftsplan pr april 15
Målerapport for romakustikk for kultursalen i senter for nordlige folk (pdf)
utdrag av Tiltaksnotat om anbefalte tiltak, Senter for nordlige folk
Referat fra møte i arbeidsgruppa og befaringsmøte med HT 11.12.14
Referat møte arbeidsgruppa 26.1.15
invitasjon til brukermedvirkning
Søknad til Kulturdepartementet post 73, 1.3.15
Søknad om spillemidler til lokale kulturbygg 2015
Søknad Sametinget 2015
Tilsagn Sametinget 2015

Lenker relevant i denne piloten

Senter for nordlige folk
Riddu Riddu
Beaivvas Sami Teahter
Hålogaland Teater
Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen)
Troms Musikkråd / Norsk Musikkråd / Akershus Musikkråd
Kåfjord kommune
Spillemidler til kulturarenaer
Norsk Kulturråd – Rom for kunst
Rom for Kultur 2013 – 2015
Norsk Standard NS 8178:2014
Presentasjoner og oppsummering fra Akustikkseminarene
Presentasjoner og oppsummering fra seminar om scene, sikkerhet og teknisk utstyr