Prosjektside Mellembygd samfunnshus/ Mellembygd kultur og oppvekstsenter, Målselv

Bakgrunn og mål for prosjektet

 • Dette er en kombinert skole- og fritidsarena, med mye aktivitet i regi av skolen, men også som samfunnshus etter skoletid. Arenaen er også en av hovedarenaene for Kalottspel hvert år.
 • Det er knyttet utfordringer til funksjonelle løsninger både til bruk av sal og scene, tilstøtende rom som garderober og avlastningsrom for artister, foajé/publikumsarealer og kjøkken.
 • En oppgradert sal og scene skal gi publikum en bedre opplevelse av kunst og kultur.
 • Flickr: bilder fra prosessen rundt samfunnshuset/kultur -og oppvekstsenteret

Ønskede tiltak

 • Bedre garderobe- og toalettfasiliteter for aktører og publikum
 • Oppgradert scene /scenerigg slik at forholdene svarer til krav om sikkerhet og brukervennlighet
 • Male/ pusse opp scenerommet
 • utvide lagerkapasiteten – nye lagerlokaler
 • akustiske tiltak iht anbefalinger og resultat iht måling
 • oppgradere kjøkken og restaurantdelen
 • oppgradere foajé / publikumsarealer, gulv og belysning

Ferdigstillelse

Prosjektet er delvis ferdigstilt høsten 2016; Scene er oppgradert med ny rigg og malt scenegulv og vegger. Nytt lager er på plass, og utbedring av toalett, samt oppgradert kjøkken og restaurant-delen, med ny innredning og nye vindu. Nytt gulv i foajé.

Gjenstående tiltak er akustiske utbedringer i sal, belysning i foajé og utbedring av garderobe- og toalettfasiliteter for aktører og publikum.

Prosjekteier

Målselv kommune

Arbeidsgruppe

Janne Lena S. Langnes, rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter
Odd-Helge Utby, husstyret / andelslaget
Asbjørg Utby, kultursjef Målselv kommune
Terje Foshaug, andelslaget / Kalottspel
Karin Foshaug, Møteplassen / andelslaget
Spillemiddelkonsulenten i Målselv kommune

Rom for Kultur kan bidra med følgende i prosjektet

• Bistå i søknadsskriving
• Bistå i prosjektdesign, prosjekt og delprosjekt, fremdriftsplan
• Bistå i å finne en god prosjektstruktur
• Bistå og eventuelt bringe inn relevant ekstern fagkompetanse
• Veiledning og råd
• Bidra til å utvikle finansieringsmodell for prosjektet

Planer, dokumenter, referat o.l

Kartlegging i Målselv før piloten
Fremdriftsplan Mellembygd samfunnshus (oppdateres jevnlig)
Referat fra møte i arbeidsgruppa 29.10.14
Referat telefonmøte 26.3.15
Referat telefonmøte 23.2.16
Notat og beskrivelse behov scenerigg Mellembygd samfunnshus, Superlys AS
Tiltaksnotat / Akustikk Mellombygd kultur og oppvekstsenter, Musikkrådet
Arbeidsbeskrivelsen/anbudsgrunnlag
Tegninger
Invitasjon til brukermedvirkning/innspill
Søknad om spillemidler til lokale kulturbygg 2015

Lenker relevant i denne piloten

Målselv kommune
Kalottspel
Spillemidler til lokale kulturbygg
Norsk Kulturråd – Rom for Kunst
Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen)
Troms Musikkråd / Norsk Musikkråd
Norsk Standard NS 8178:2014
Rom for Kultur 2013 – 2015
Presentasjoner og oppsummering fra Akustikkseminarene
Presentasjoner og oppsummering fra seminar om scene, sikkerhet og teknisk utstyr
Superlys AS