Prosjektside Kanebogen skole, Harstad

Bakgrunn og mål for prosjektet

 • Kanebogen skole benyttes aktivt etter skoletid av frivillig kultur og idrettsliv i Harstad. Blant annet til skolekorpset som ikke har gode øvingsrom i dag, verken i gymsalen, aulaen eller i klasserom.
 • Skolen har ikke gode lokaler for skolens egne elevoppsetninger, eller når den kulturelle skolesekken besøker skolen.
 • Skolen var en av pilotskolene i Harstad kommunes deltagelse i den nasjonale satsingen «Krafttak for sang», og det var planlagt oppstart av kor tilknyttet skolen.
 • Gymsalen som arena er den aller mest brukte kultursalen i Norge, og piloten på Kanebogen skole er en modell for hvilke type inngrep og tilpasninger som kan være mulig, for å gjøre forholdene litt bedre egnet også til kulturformålet.
 • Målet er å identifisere utfordringer og gjøre utbedringer i Kanebogen skoles gymsal slik at den blir bedre egnet for kulturaktivitet. Tilretteleggingstiltakene skal være slik at salen blir egnet som øvingsarena for korpset i henhold til anbefalinger i utført akustikkrapport, med det resultat at det gir positive ringvirkninger for lærer/elev i undervisningssituasjon iht akustiske forhold. Det er et mål at salen skal utstyres med hensiktsmessig blending.
 • Prosjektets egen Flickr-mappe i Rom for Kultur

Planlagte og ønskede tiltak

 • Måling av akustikk i gymsalen
 • Anslå, vurdere og gjennomføre aktuelle tiltak etter råd fra målerapport og notat om anbefalte tiltak
 • Gjøre nær-lager til gymsalen tilgjengelig for Kaneboges skolekorps
 • Blending

Ferdigstillelse

Prosjektet ble i utgangspunktet ferdigstilt i 2017. Det er imidlertid avdekket avvik i montering av de akustikkdempende elementene, slik at det skal gjøres ytterligere demping ila 2018.

Prosjekteier

Harstad kommune ved Kanebogen skole

Prosjektgruppe

Odd-Ingvald Mikalsen, rektor Kanebogen skole
Anne-Helene Madsen, avdelingsleder Kanebogen skole
representant fra Kanebogen skolekorps
representant fra kulturenheten i Harstad kommune

Rom for Kultur kan bidra med følgende i prosjektet

 • Utvikle god prosjektstruktur og fremdriftsplan
 • Bringe inn relevant ekstern fagkompetanse
 • Bidra til finansieringsløsninger
 • Veiledning og råd etter behov og ønske fra prosjektgruppa

Planer, dokumenter, referat o.l.
Referat oppstartsmøte 14.11.14
Rapport Akustikkmaling Kanebogen Skole
Tiltaksnotat akustikk (NB! Felles notat med Skjervøy kulturhus og Sørreisa Kulturhus)
Referat møte arb-gruppa 16.6.15
Rapport og fremdrift for detaljprosjektering av akustikktiltak ved Kanebogen skole, juni 2016

Linker relevante i denne piloten
Kartlegging Harstad kommune før piloten
Harstad kommune  Kanebogen skole
Troms musikkråd  Akustikkmåling
Norsk Standard NS 8178:2014
Rom for Kultur 2013 – 2015
Presentasjoner og oppsummering fra Akustikkseminarene