Om Rom for kultur

Kulturarenaen i dag er mer enn bare et kulturhus, og kulturfeltet er en av de viktigste byggesteinene og utviklerne av ethvert lokalsamfunn i Norge. På kulturarenaen produseres det kunst og kultur på alle nivå, og den er den viktigste plassen for møter og formidling mellom profesjonell kunst og kultur og publikum.

Fylkeskommunen har fokus på kulturarena, og daværende Troms fylkeskommune avviklet i perioden 2013 – 2015 prosjektet Rom for kultur – et prosjekt for kompetanseheving og utvikling av flere gode kulturarenaer i vår region.

Fra 2016 har vi bygd videre på kompetanse og nettverk ut fra de erfaringene prosjektet ga oss. Vi fortsetter å bistå med veiledning og tiltak for å stimulere til flere gode arenaer for kunst og kultur. Fra 2016 har vi også hatt et økt fokus på skolebyggene som kulturarena.

I samarbeid med kommunene og profesjonelle kunst- og kulturaktører i Troms og Finnmark, skal rom-kompetanse som egnethet, muligheter og prosess fortsatt heves på lokalt og regionalt plan.

Fra 2020 vil det arbeides fortløpende med å innlemme hele det nye storfylket Troms og Finnmark i Rom for kultur sitt virkeområde.

Mål for satsingen

 • Flere funksjonelle og fremtidsrettede kulturarenaer i vår region
 • Økt faglig kunnskapsnivå på kulturarenafeltet lokalt
 • Økt antall formidlingsarenaer for profesjonelle, frivillige og offentlige aktører
 • Økt samarbeid og samhandling mellom det profesjonelle, frivillige og offentlige kulturliv

Viktige verktøy og virkemidler i satsingen

Kartlegging – vi må vite hvilke kulturarenaer vi har, og hva de brukes til i dag. Hvilke muligheter ligger det i dagens bygg?

Kompetanseutvikling – vi må bli flinkere til å forstå rommenes egenskaper, egnethet og muligheter, og se våre behov i lys av det. Det kan vi få til med mer samarbeid mellom offentlige, frivillige og profesjonelle kompetansemiljøer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det betyr dialog og fagseminarer, og ikke minst informasjon  om virkemiddelapparatet/støtteordninger.

Lokale og regionale forprosjekter – prosjektet skal stimulere til utvikling av konkrete forprosjekter, både lokalt og regionalt. Det kan være oppgradering av arenaer, sambruk, gjenbruk, ny bruk, osv., med utgangspunkt i lokale muligheter og behov.

Rom for kultur involveres på ulike måter i prosjektene:

 • Veiledning, rådgivning om prosess, søknadsskriving, finansieringsløsninger
 • Befaringer og diskusjonspart
 • Koblingspunkt mellom arenaeiere og kompetanseinstitusjonene
 • Tilrettelegger for fag –og kompetanseseminarer, informasjonsmøter om tilskuddsordninger
 • Tilskuddspart

Organisering

Troms og Finnmark fylkeskommune ved avdeling kultur er prosjekteier med overordnet prosjektansvar. Ansvar for oppfølging og koordinering av arbeidet er lagt til seksjon for kunst -og kulturutvikling. Arbeidet drives gjennom en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra de kulturfaglige seksjonene. Tematikken er aktuell og gyldig innen hele kulturfeltets brede fagområde.

Kontaktpersoner Rom for kultur:

 • Anne Mette Sætra – seksjon kunst -og kulturutvikling / hovedkontaktperson: anne.mette.satra(a)tffk.no, 77788222
 • Johnni Håndstad – seksjon idrett, folkehelse, friluftsliv/ spillemidler: johnni.handstad(a)tffk.no, 77788227
 • Mona Aas Johansen – seksjon Scene Nord / den kulturelle skolesekken: mona.aas.johansen(a)tffk.no, 77788656
 • Dominique Guyot – seksjon Scene Nord / landsdelsmusikerordningen: dominique.guyot(a)tffk.no, 77788653
 • Cecilia Sundberg – seksjon kulturarv / bygningsvern: cecilia.sundberg(a)tffk.no, 77788204
 • Petter Snekkestad – seksjon kulturarv / museumsrådgiver: petter.snekkestad(a)tffk.no
 • Marit A. Somby – seksjon fylkesbiblioteket: marit.andersen.somby(a)tffk.no, 77788024

Prosjektpresentasjoner