Om Rom for kultur

Kulturarenaen i dag er mer enn bare et kulturhus, og kulturfeltet er en av de viktigste byggesteinene og utviklerne av ethvert lokalsamfunn i Norge. På kulturarenaen produseres det kunst og kultur på alle nivå, og den er den viktigste plassen for møter og formidling mellom profesjonell kunst og kultur og publikum.

Troms fylkeskommune har fokus på kulturarena, og avviklet i perioden 2013 – 2015 prosjektet Rom for kultur – et prosjekt for kompetanseheving og utvikling av flere gode kulturarenaer i Troms. Du kan lese mer om prosjektinnholdet nedenfor.

Fra 2016, etter prosjektperiodens slutt bygger vi videre på kompetanse og nettverk ut fra de erfaringene prosjektet ga oss. Vi fortsetter å bistå med veiledning og tiltak for å stimulere til flere gode arenaer for kunst og kultur i Troms. Fra 2016 har vi også et økt fokus på skolebyggene som kulturarena.

I samarbeid med kommunene og profesjonelle kunst- og kulturaktører i Troms, skal rom-kompetanse som egnethet, muligheter og prosess fortsatt heves på lokalt og regionalt plan.

Kontaktpersoner Rom for kultur fra 2016:

 • Anne Mette Sætra – hovedkontaktperson / oppfølgingsansvar: anne.mette.satra(a)tromsfylke.no, 77788222
 • Johnni Håndstad – spillemidler til kulturbygg: johnni.handstad(a)tromsfylke.no, 77788227
 • Mona Aas Johansen – Den kulturelle skolesekken: mona.aas.johansen(a)tromsfylke.no, 77788656
 • Olav Austlid – avdeling for kulturarv: olav.austlid(a)tromsfylke.no, 77788204
 • Marit A. Somby – fylkesbiblioteket: marit.andersen.somby(a)tromsfylke.no, 77788024
 • Dominique Guyot – Landsdelsmusikerne: dominique.guyot(a)tromsfylke.no, 77788653

Om prosjektet Rom for kultur 2013-2015:
oppbygging og innhold

Kartlegging – vi må vite hvilke kulturarenaer vi har, og hva de brukes til i dag. Hvilke muligheter ligger det i dagens bygg?

Kompetanseutvikling – vi må bli flinkere til å forstå rommenes egenskaper, egnethet og muligheter, og se våre behov i lys av det. Det kan vi få til med mer samarbeid mellom offentlige, frivillige og profesjonelle kompetansemiljøer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det betyr dialog og fagseminarer, og ikke minst informasjon  om virkemiddelapparatet/støtteordninger.

Lokale og regionale forprosjekter – prosjektet skal stimulere til utvikling av konkrete forprosjekter, både lokalt og regionalt. Det kan være alt fra utvikling av strategier og planverk, til oppgradering av arenaer, sambruk, gjenbruk, ny bruk, med utgangspunkt i lokale muligheter og behov.

Mål for prosjektet

 • Flere funksjonelle og fremtidsrettede kulturarenaer i Troms
 • Økt faglig kunnskapsnivå på kulturarenafeltet lokalt
 • Økt antall formidlingsarenaer for profesjonelle, frivillige og offentlige aktører
 • Økt samarbeid og samhandling mellom det profesjonelle, frivillige og offentlige kulturliv

Organisering

Troms fylkeskommune ved kulturetaten er prosjekteier med overordnet prosjektansvar. Det er etablert ei styringsgruppe med representanter fra kompetanseinstitusjonene i Troms, kulturkontorene i kommunen, Kommunenes Sentralforbund, UKM og frivillige lag og foreninger, samt administrativ og politisk ledelse ved Troms fylkeskommune. Styringsgruppa har et overordnet ansvar for måloppnåelse i prosjektet, og følger opp prosjektleder og arbeidsgruppa i deres arbeid, og vil være beslutningstaker i utvelgelse av pilotprosjekter.

I tillegg har prosjektet en ressursgruppe med øvrige partnere fra fagspesifikke kompetanseinstitusjoner regionalt og nasjonalt. Denne gruppen vil variere i størrelse etter behov lokalt. Denne fagkompetansen vil trekkes inn i prosjektet etter behov som etterspørres lokalt ut fra lokale og regionale utfordringer og kompetansebehov. (liste fylles på etterhvert)

 • Dansearena Nord
 • Nordnorsk kunstmuseum
 • Se kunst i Nord-Norge (SKINN)
 • Riddu Riddu Festivalá
 • Senter for nordlige folk
 • Kultur i Troms / Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN)
 • Hålogaland teater
 • Norsk musikkråd / Troms musikkråd
 • Norsk kulturforum (NOKU)
 • Regionmuseene i Troms

Prosjektets interne arbeidsgruppe består av representanter fra alle fagavdelingene i kulturetaten:

 • Anne Mette Sætra, prosjektleder Rom for kultur, avdeling for kunst- og kulturformidling
 • Marit A. Somby, prosjektleder Bibliotekrom i Troms, rådgiver, Troms fylkesbibliotek
 • Mona Aas Johansen, fylkeskoordinator, Den kulturelle skolesekken i Troms
 • Johnni Håndstad, rådgiver, avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv
 • Olav Austlid, konservator, avdeling for kulturarv

Prosjektpresentasjoner