Kartleggingsmøter Balsfjord kommune

Balsfjord kommune er en arealmessig stor kommune med rike jordbruksarealer og dramatisk fjellandskap. De senere år har det vært et sig av større næringsetableringer i kommunen, som også er et knutepunkt med E6 både sørover og nordover som krysser hovedfartsåren E8 inn og ut av Tromsø. Administrasjonssenteret er Storsteinnes. Kommunen har store avstander mellom bygdene og gjør det utfordrende med store samarbeid, men har et større samarbeid mellom kulturressurser i kommunen og 8. trinn i skolen i det årlige «Bry Dæ». I «Bry Dæ»-perioden er ungdom involvert i verksteder og delprosjekt, som tilslutt skal utgjøre gigantforestillingen «Bry Dæ». På kommunens administrative side har Balsfjord kun en halv stilling på kultur, som har ansvar for kulturskole og UKM. Kulturskolens tilbud er i hovedsak musikk, men de har noe dans i tillegg. Kommunen har ikke ressurser til utvidelse av kulturavdeling eller kulturskoletilbud. Prosjektet er egenprodusert av ungdom i Balsfjord, og har også konsekvenser for ungdommens kulturmønstring hvor det er noe

Foto: Labongo, Wikimedia Common
Foto: Labongo, Wikimedia Common

lav deltagelse, men nesten utelukkende egenprodusert materiale og høy kvalitet på bidragene. Det er to ungdomsklubber i kommunen. Balsfjord kommune har aktivitet på omsorgsinstitusjonene tilknyttet Den kulturelle Spaserstokken, spesielt jobbes det med hvordan Helleristningsanlegget på Tennes og kirkebygget kan bli en del av dette. Det er godt tilrettelagt for tilgang, men ingen øvrig publikumsservice. Balsfjord kommune samarbeider med Midt-Troms museum om aktiviteter ved Fjordmuseet / Våtmarkssenteret. Balsfjord kommune er i starten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som kan åpne for kulturperspektiv om det kommer innspill på dette. Det er på gang en mulig etablering av frivillighetssentral for Balsfjord kommune.

Rambergstua, scene, Balsfjord
Scenen på Rambergstua

Kulturhus og andre kulturbygg
Det er over 20 grendehus, ungdomshus, samfunnshus osv i Balsfjord. Kommunen er stor arealmessig og hver bygd har sine sosiale arenaer for å møtes. Flere av husene ligger brakk, ikke alle har like stor aktivitet. Det er gjennomgående at man har for få ildsjeler i yngre generasjoner til å ta over ansvar for aktiviteter og drift av husene. Sagelvvatn bygdehus har bygdekino, men sliter med å få nok inntekt for å dekke driften, konkurranse i kort vei til Tromsø for kinoopplevelse. Nordkjosbotn samfunnshus er et av de større kulturbyggene i kommunen, som har utfordringer med fornuftig drift og skape aktiviteter, spesielt etter at Nordkjosbotn idrettslag bygde eget klubbhus rett ved siden av og sluttet å bruke huset. Rambergstua har særlig mye aktivitet, blant annet et meget aktivt revylag. Rambergstua mangler imidlertid lagringsplass, og ønsker tiltak som kan bedre akustikken i lokalet. Det er etablert to galleri i Balsfjord, Klippen kunstklubb og Galleri Internatet. Sistnevnte ønsker kontakt med andre aktører for å ta i mot utstillinger på turné, og bruker lokalene også til konferanser/møter og konserter. De ønsker veiledning i forhold til å ivareta den eldre bygningsmassen, da de ønsker helårsdrift, samt tilrettelegge ute for en kunst- og kulturfestival.

Amfi Storsteinnes skole
Amfi Storsteinnes skole

Balsfjord kommune står pr november 2013 i en sak vedrørende oppbygging av et nedbrent idrettsanlegg/svømmehall med tilhørende samfunnshus, hvor kommunen så langt ikke har ønsket gjenoppbygging av samfunnshusdelen. Samfunnshuset på Storsteinnes brant ned, og det er pr i dag ikke noe kulturhus / samfunnshus i kommunesenteret, men man ønsker å benytte Storsteinnes skole som sin nye kulturscene. Arealene i skolen er ikke optimal med tanke på avskjerming i åpne lokaler midt i skolebygningen, lydgjennomgang og andre aktiviteter. Frivillige kulturlivet på Storsteinnes ønsker samfunnshuset gjenreist.

Det frivillige kulturlivet og samarbeid
Balsfjord kommune har mange aktive kulturaktører, både innen frivillige og det profesjonelle segmentet. Flere festivaler har tilhold i Balsfjord, blant annet Heiafestivalen og den nyoppstartede Saga Visefestival. Det finnes ingen kulturmidler i Balsfjord kommune å søke på, og aktørene har hatt ulike måter å samarbeide med kommunen på for bistand til deres arrangement. Kulturskolen har når det er muligheter til det, lånt ut utstyr. Det har vært pågående dialog mellom festivalaktører og kommunene kulturnæringsaspektet ved festivaldrift i kommunen. Kommunens svake fokus på kultur svekker aktørene når de skal utløse regionale og nasjonale tilskuddsmidler. Kommunen ber om økt dialog mellom lokalt og regionalt nivå for å kunne styrke alternative måter å støtte og tilrettelegge for frivillig kulturaktivitet. Lag og foreninger har tradisjoner for samarbeid der det er relevant. Selv med store avstander er innbyggerne flinke til å oppsøke og støtte hverandres arrangementer. Tidligere brukte revyene å spille på andre grendehus, dette kan være aktuelt å tenke seg også fremover. Det er samarbeid mellom kor og korps, husflidslag og revyene, men ønsker gjerne et fast møtepunkt i året for kulturlivet i Balsfjord. Møtet kan benyttes til koordinering av aktivitet / kulturkalender, og hente erfaringer og kompetanse hos hverandre – søknadsskrivekurs eller info om støtteordninger? Kommunen må fasilitere et slikt møte.

Møte med kommunal ledelse i Balsfjord kommune den 26.11.13 deltok
Varaordfører Oddvar Skogli
Rådmann Hogne Eidissen
Enhetsleder Kulturskolen Roy Hansen
Konsulent for spillemidlene i Balsfjord kommune Laila Johannessen
Kulturkonsulent Trine Strand

Befaringer i Balsfjord den 26.11.13: Nordkjosbotn samfunnshus, Storsteinnes Skole, Rambergstua UL Røyken

Møte med kulturlivet i Balsfjord den 26.11.13 deltok representanter fra: UL Røyken, Klippen Kunstklubb, Storsteinnes IL, Galleri Internatet, Malangskoret, Heiafestivalen, KRUTT, Orange Production, Malangsrevyen

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Balsfjord