Kartleggingsmøte Tromsø kommune

Tromsø er med et innbyggertall på over 70 000 personer i en særstilling når det gjelder kulturtilbudet i fylket. Byen er blant annet vertskommune for flere av kompetanseinstitusjonene i Troms og i landsdelen, som for eksempel Hålogaland teater og Nordnorsk kunstmuseum.

Kommunen har et stort areal med mange større og mindre sentra i distriktet. Tromsø kommune har derfor både storbyutfordringer innen kultursektoren, og utfordringer med kulturutvikling i sine distrikt.

Verdensteateret Kino
Verdensteateret Kino

I kommunens sist vedtatte kulturplan (2007) heter det i vedtaket i kommunestyret: «Tromsø kommunes to viktigste ambisjoner i perioden er «gjennom satsing på kunst og kultur å markere seg som en barne-, ungdoms- og studentby» og «å bli et åpent, internasjonalt og inkluderende kunst- og kultursenter for nordområdene.» Tromsø kommune er i et pågående arbeid med ny kulturplan. Tromsø kommune fikk i 2012 vedtatt sin første kunstplan, som retter seg mot det profesjonelle kunst- og kulturlivet i kommunen.

Etter år 2000 har Kulta og Tvibit blitt viktige kulturarenaer for barn og unge. For tiden arbeides det med ombygging av den gamle brannstasjonen i sentrum for å bli lokaler for rytmisk musikk, samt en utvidelse av Rådstua teaterhus.

Flere av byens kulturarenaer er lokalisert i freda bygninger. Dette gjelder Rådstua teaterhus, Verdensteatret og Perspektivet museum. Også byens tusenårssted, Skansen, som blant annet brukes som kontorlokaler for Nordlysfestivalen, er fredet både som bygningsmiljø og som borg fra tidlig middelalder.

Byen har også flere utearenaer som brukes som kulturarenaer, blant annet Telegrafbukta, Mandelasletta og Folkeparken. For å bedre forholdene for kulturaktiviteter i hele kommunen arbeides det med å få åpnet de kommunale byggene på kveldstid. Dette gjelder i første rekke skolene som er arena for blant annet korpsene og korene, i tillegg til en sterk skolerevytradisjon ved de fleste ungdomsskoler og videregående skoler i Tromsø. På grunn av mange aktører og manglende arenaer for å oppfylle alle aktørers aktiviteter, er det særlig press på skolen i Tromsø som arena for å drive kulturaktivitet. Kulturhuset i Tromsø har på grunn av kostnadsnivå ikke vært tilgjengelig for det frivillige kulturlivet i stor grad, og er i dag under oppgradering til å bli en bedre konsertarena med blant andre Nordnorsk opera og symfoniorkester som fast leietaker og bruker av huset.

I tillegg til de profesjonelle kulturaktivitetene som i all hovedsak foregår i sentrum, er det også stor aktivitet utenfor bykjernen. I mange grendehus og ungdomshus drives det med forskjellige aktiviteter, hvor den frivillige innsatsen er avgjørende for lokalmiljøene. Flere av grendehusene har god kapasitet og ønsker en sterkere samhandling mellom by og distrikt velkommen, hvor aktører i byområdene i større grad kan ta i bruk arenaer i distriktstromsø.

I Tromsø finnes det også en rekke private kommersielle aktører som har kulturelle tilbud – både innen hotell /reiseliv og kafédrift.

Flickr: bilder av Tromsøs kulturbygg