Kartleggingsmøte Tranøy kommune

Tranøy kommune er den sørligste av de fire Senja-kommunene, og har et innbyggertall i overkant 1500. Kommunen er geografisk utstrakt, det er et godt stykke mellom ytterpunktene. Tranøy kommune har 50% stilling som kulturkonsulent i tillegg til et årsverk i kulturskolen som tilbyr undervisning i musikkfag, instrument og vokal. Kulturskolen underviser både sentralt i Vangsvika og på Stonglandseidet. Kulturskolens ønsker er å kunne tilby ungene i Tranøy flere tilbud også utenfor musikkfeltet, og har gode og mange menneskelige ressurser i lokalsamfunnet, men mangler penger for å realisere. Både innbyggere og kommune ønsker seg også ny giv i et korps i kommunen!

UL Varden
UL Varden

Kulturhus, oppgradering og lokalisering
Kommunen ser at mange av kulturarenaene i Tranøy er dårlig egnet til det de brukes til i dag, mange hus og lokaler er nedslitt, og en oppgradering av ett eller flere til å kunne være gode kulturhus i Tranøysamfunnet er ønskelig. Lokalisering er et dilemma i en utstrakt geografisk kommune, og hverdagsarenaene i bygdene vil måtte ha en plass i en eventuell fremtidig kulturbyggkabal.

ArtSenja på Øverbotn skole
Tranøy har tradisjonelt vært en sterk kulturkommune, og også i dag er det et aktivt profesjonelt kulturliv på gamle Øverbotn skole, hvor kunstnere i midtregionen i Troms har etablert Art Senja, med produksjonslokaler og galleri for kunstnere tilknyttet regionen. Galleriet samarbeider i dag med SKINN (Se Kunst i Nord-Norge) om turnerende utstillinger sammen med utstillinger av lokale / regionale kunstnere.

Det frivillige kulturlivet
Det frivillige kulturlivet i Tranøy foregår i stor grad i de ulike bygdesamfunnene, og består av aktive revylag med egen humorfestival, sangkor og fler arrangementer hvor lag og foreninger samarbeider om større arrangementer. Eventyrlig helg foregår rundt hele Stonglandshalvøya i regi av flere lag i samarbeid. Lag og foreninger er i stor grad fornøyd med sin kommunes evne til å hjelpe med husleie eller å gi god informasjon om hvor man kan søke midler.

Vesterfjell grendehus
Vesterfjell grendehus

Vesterfjell grendehus, storsalen
Det finnes minst 9 lokale grendehus/ forsamlingshus i Tranøy, samt noen enkelthus i kommunal eie. Det finnes en liten kulturpott som kulturaktørene kan søke på til drift og aktivitet, men den blir stadig mindre. Tranøy kommune kan ta noen spennende veivalg med tanke på kulturell identitet i Tranøy, i Småkommuneprosjektet / Stedsutviklingsprosjektet som de er involvert i sammen med Berg kommune i satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Eierne av de ulike husene er åpne for diskusjon om hvilke hus som egner seg til hva i sin kommune, og til å se på muligheter for en annen samkjøring av aktiviteter i kommunen for å spare ildsjeler, få husene i bruk og rekruttere nye brukere og ildsjeler.

Samarbeid
Både det frivillige og profesjonelle kulturlivet og kommunen ser et potensiale i økt samarbeid, og en start på økt samhandling kan være realiseringen av et felles møtepunkt mellom kulturaktørene i Tranøy og kommunen. I et slikt forum kan både felles planer, nye samarbeid, kursing i tilskuddsportaler og annet som er aktuelt bringes opp på dagsorden. I en kommune som Tranøy hvor det er langt mellom ytterkantene, er en arena å møtes og se hverandre og hverandres aktiviteter og hus, en gyllen og viktig mulighet for økt samarbeid, og styrking av fellesskapet i kulturlivet i Tranøy kommune. Kanskje finnes det gode løsninger om utstyrsordninger flere kan gå sammen om å skaffe, eller man oppdager kulturlivet som villige arrangører for kommunale møter, og man kan høste erfaringer om oppgradering av garderobeforhold slik at flere kan bruke de arenaene som finnes. Det er uttalt ønske i Tranøy å være tilbake på turnékartet til Hålogaland teater!

Møte med kommunal ledelse i Tranøy 25.9.13 deltok: Varaordfører Ragnar Svendsen Rådmann Alf Rørbakk Personalrådgiver / kulturkonsulent Trond Eidissen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune: Prosjektleder Anne Mette Sætra Avd. Kultur i Troms ved Mona Aas Johansen Avd. folkehelse, idrett og friluftsliv ved Johnni Håndstad

Befaringer i Tranøy 25.9.13: Vikstranda Skole, Stongelandseide Skole, Vesterfjell Grendehus

Møte med kulturaktører i Tranøy 25.9.13 deltok representanter fra: Vesterfjell bygdelag, Tranøy Idrettsråd, Folkeakademiet Tranøy, BL Varden, Vangsvik IL, Rimfrost Teaterensemble, Sør-Senja Mannskor, Tranøy Kystlag, Bygdelaget Vardheim, Art Senja, Solli Samfunnshus

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Tranøy