Kartleggingsmøte Torsken kommune

Torsken kommune ligger på yttersida Senja og har ca 1000 innbyggere. Kommunen ligger værhardt til med dramatisk og vakker natur i omgivelsene. Fiskeri har sin naturlige plass som næringsvei i kommunen. Kommunen tilhører Ånderdalen nasjonalpark, og har kulturminner tilbake fra steinalder. Geografisk er kommunen utfordrende for større samarbeid mellom sør- og norddelen av kommunen, avstandene er lange rundt fjell og fjord. Kommunen er en del av et omstillingsprosjekt med mål om å styrke næring og tilflytting til kommunen. Torsken har en 100% stilling innen kultur, med ansvar for administrasjon og undervisning i kulturskole, UKM, spillemidler, og oppfølging av frivillige lag og foreninger og andre kulturoppgaver.

Torsken kirke
Torsken kirke

Kulturskolen har tilbud innen musikk og har faste dager i Medby og i Gryllefjord/Torsken. Det er et ønske om å utvide tilbudet med kunst og håndverk, men mangler ressurser. Biblioteket i Torsken har pr november 2013 ingen egen ansvarlig, og skolebiblioteket ved Medby skole serves av en ansatt lærerressurs. Ungdomsklubben i kommunen er for tiden nedlagt, og det er ønsker om å realisere en musikkbinge i Gryllefjord, samt se på løsninger for samme modell rundt de ressurser som finnes ved Medby oppvekstsenter, slik at ungdom i bygdene får muligheter der. Finnes det muligheter for et samarbeid med næringslivet i Torsken for å realisere dette?

Kulturhus og grendehus
Torsken kommune har ikke eget definert kulturhus, men har aktive grendehus i alle bygdene i kommunen; Flakstadvåg, Grunnfarnes, Sifjord, Kaldfarnes, Gryllefjord og Torsken. De to skolene brukes også i stor grad som kulturhus i sine bygder, som også i stor grad benyttes av Den Kulturelle skolesekken. Kapellene og kirkebyggene benyttes også i noen grad. Det er et stort ønske om å benytte Torsken kirke fra 1784 i større grad grunnet en fantastisk akustikk, men kirken er for tiden stengt med store behov for restaurering. Sykehjemmene i kommunen brukes også til endel kulturaktiviteter. Torsken samfunnshus er oppgradert nylig, har nedfellbar scene, gode blendingsforhold og god kapasitet på kjøkken. Grendehusene og samfunnshusene brukes i stor grad til private arrangement, noe bygdefester, enkeltkonserter og møter for næringslivet. Bygdehuset Løven i Gryllefjord har gjort flere større konsertkonsept, og er en av arenaene under Senjafestivalen. Bygdehuset Løven ønsker oppgraderinger av huset, og en mulig ombygging slik at kjellerlokalet også kan disponeres uavhengig resten av huset. Håndarbeidsgruppen Quiltus bruker «det gamle biblioteket» som møterom en gang i uken.

Ungdomshuset Løven, Gryllefjord
Ungdomshuset Løven, Gryllefjord

Det frivillige kulturlivet og samarbeid
Torsken har gode aktive frivillige ildsjeler, men har utfordringer når det gjelder rekruttering av yngre til å drive aktiviteter og ta ansvar. De samme stiller opp gang etter gang, og det er slitasje innen frivilligheta. Til tross for avstander er innbyggerne i Torsken flinke til å besøke hverandres arrangementer når det skjer noe, konserter, julemesser, bygdefester osv. Det er vanskelig å får til samarbeid mellom bygdene grunnet avstandene, men lag og foreninger samarbeider innad i bygdene til en viss grad. Mange aktører i Gryllefjord er en del av både Fiskefestivalen og Senjafestivalen. Kommunene har ingen midler å søke på for frivillige lag og foreninger, men aktørene får låne utstyr av kommunen så langt det lar seg gjøre. Det er et ønske om at kommunen kan fasilitere møtepunkter mellom kulturaktørene i Torsken, slik at man både kan skape bedre klima for samarbeid, diskutere felles utfordringer, hente erfaringer og hjelp fra hverandre, og koordinere aktivitet og ildsjeler til alles beste. Det etterlyses tilskuddsordninger for det frivillige kulturlivet hos Torsken kommune.

Møte med kommunal ledelse i Torsken den 18.11.13 deltok:
Varaordfører Hans Peder Pedersen (på video fra Medby)
Leder for kulturskolen / kulturkonsulent Kristian Kaurin

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. for Kulturarv, Olav Austlid
Avd. folkehelse, idrett og friluftsliv, Johnni Håndstad

Befaring den 18.11.13: Torsken Samfunnshus, Torsken kirke (kun utvending), kapellet i Gryllefjord, Bygdehuset Løven i Gryllefjord

Måte med kulturaktører i Torsken kommune den 18.11.13 deltok representanter fra: Quiltus, Bygdehuset Løven, Torsken grendehus

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Torsken