Kartleggingsmøte Storfjord kommune

Storfjord kommune er den sørligste av Nord-Troms-kommunene, og har både Sverige og Finland som naboer. Storfjord er et krysspunkt både i samferdsel og handel, som også speiler den mangfoldige kulturhistorien som kommunen bærer med seg gjennom tre stammers møte, det samiske, kvenske og det norske. Det bor ca 1800 mennesker i Storfjord kommune i dag, og bosettingen er i hovedsak på tettstedene Hatteng, Oteren og Skibotn. Kommunens geografi byr på flotte naturopplevelser både til fjells og på fjorden. Storfjorden leder ut til Lyngen som er den ytre delen av fjorden før storhavet. Kommunen har mange bevarte krigsminner fra andre verdenskrig. Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms hadde sammenheng med tyskernes tilbaketog fra Murmanskfronten mot slutten av andre verdenskrig, og er en viktig del av krigshistorien i Storfjord.

Ungdomsklubbens utstyrslager i Flerbrukshallen, Hatteng
Ungdomsklubbens utstyrslager i Flerbrukshallen, Hatteng

Storfjord har stor deltagelse på UKM hvert år og ble i 2012 kåret til Årets UKM-kommune i Norge. Den kulturelle skolesekken, kulturskolen og UKM har et tett samarbeid i kommunen, som gir god synergieffekt for alle, og gir et styrket tilbud til barn og unge i kommunen. Musikk er hovedaktiviteten i kulturskolen, men det gis også tilbud innen visuell kunst og teater. Tilbudet gis desentralisert på de tre tettstedene i kommunen. UKM veksler på å være i Skibotn og Hatteng.

Kulturhus, grendehus og flerbrukshall
Ingen av Storfjords tettsteder har noe definert kulturhus, men den relativt nye flerbrukshallen på Hatteng er utstyrt med scene, scenerigg og tilrettelagt for kulturaktiviteter. Den mangler fremdeles tilrettelagt strømkobling slik at den kan fungere optimalt i henhold til hensiktene, samt scenetepper. I hallen er det også ungdomsklubb, og det er en musikkbinge i tilknytning til området. Ungdomsklubben holder delvis til i kafé/foajeområdet til flerbrukshallen, og har snekret seg et lite rom i rommet, som fungere både som lager for DJ-utstyr, og som kan åpnes slik at den kan være en DJ-scene under klubbavvikling. Super løsning og kreativ bruk av et hjørne i en idrettshallfoajé! I Skibotn brukes samfunnshuset som stedets hovedarena for kultur og ungdomsklubb. Skolen i Skibotn bruker også denne scenen for sine forestillinger. Det er en omdefinert gymsal som i dag trenger oppgraderinger på scenerigg av sikkerhetshensyn. Rommet ønskes i større grad også tilrettelagt med mobile løsninger for utstillinger av visuell kunst, spesielt er dette et press under UKM-mønstringa. I Oteren er det Otertun Folkets Hus som er den sentrale arenaen og som også driver bygdekinotilbudet i Storfjord. Otertun er i god stand, men har utfordringer med liten scenekapasitet og behov for avskjerming mellom kjøkken og salen. Ellers i kommunen er det flere grendehus som fremdeles er i drift, og har sine egne arrangementer kombinert med både skyting og turmarsjer. Kommunen vektlegger at avstanden til Tromsø ikke er så stor, og at den tilpassinga og nivået på arenaene i Storfjord på være etter det behovet som er i kommunen. Det er viktig at husene i Storfjord driftes slik at det ikke tar knekken på dem. Kommunen har utfordringer med å legge kommunemøter til grendehusene grunnet manglende internettilgang. Grendehusene kan søke en mindre pott om tilskudd til drift, ut fra størrelsen på driftsutgiftene. Retningslinjene skal revideres nå. I tillegg har kommunen kulturmidler som søkes på til aktivitet. Skibotn skytterlag har to hus, og gir gjerne bort det gamle om noen vil ha det og trenger et sted å være.

Otertun
Otertun Folkets Hus

Kommunen er en av eierne i stiftelsen Lásságámmi, som forvalter rettighetene til kunstner Nils Aslak Valkeapääs åndsverk. Hans hjem i Storfjord benyttes som gjestebolig for kunstnere på residensopphold. I tillegg er det under utvikling et nordkalottsenter i Skibotn, som blant annet skal jobbe mot grensehinder i ulike sammenheng, sammen med både kultur- og næringsvirksomheter.

Det frivillige kulturlivet og samarbeid
De fleste grendehusene ønsker gjerne mer aktivitet i sine hus, og ser gjerne at lag og foreninger som ikke har egne hus ser på muligheten for å bruke andres hus. De to husflidslagene i kommunene benytter blant annet grendehusene som arena til sine julemesser. Biblioteket er ikke brukt så mye som det har kapasitet til, og lag og foreninger oppfordres til å bruke også dette som lokale for møter eller annen aktivitet. Nord-Troms museum har tre arenaer i Storfjord som benyttes av lag og foreninger, samt skolene i sammenheng med Den kulturelle skolesekken. Kulturaktørene i kommunen har god dialog både med kommunen og har stort sett ikke arrangementskollisjoner, men ønsker en felles møteplass og regulært samarbeid slik at man kan møtes for å diskutere ideer og løsninger, og lære av hverandre. Kommunen har mange lag og foreninger som er i samarbeid om festivaler og stevner / konkurranser innen friluftsliv og idrett. Mye av aktivitetene foregår i sommerhalvåret, men det er mer stille vinterstid. De fleste grendelagene har utfordringer med en forutsigbar og god drift.

Møte med kommunal ledelse i Storfjord den 31.3.14 deltok:
Rådmann Ellen-Beate Jensen Lundberg (halve møtet)
Enhetsleder May-Tove Lilleng
Kulturkonsulent Maria Figenschou
Kulturskolerektor og UKM- og DKS-kontakt: Line Sørum

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune deltok:
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. fylkesbiblioteket / Bibliotekrom i Troms Marit A. Somby
Avd. kulturarv Olav Austlid

Det ble gjort befaringer på følgende steder i Storfjord: Flerbrukshallen på Hatteng, samfunnshuset i Skibotn, Biblioteket i Skibotn og på Hatteng, Bygdehuset Brunes/ Signaldalen, Otertun Folkets Hus.

Møte med kulturaktørene i Storfjord den 31.3.14 deltok representanter for: Otertun Folkets Hus, Oteren Lysløypelag, Storeng Steindal Trin, Seniordans Storfjord, Indre Storfjord Arbeiderlag, Skibotn Skytterlag.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Storfjord