Kartleggingsmøte Sørreisa kommune

Sørreisa kommune ligger midt i Troms fylke med et innbyggertall på ca. 3400, noe som har vært stabilt de siste årene. Geografisk nærhet gjør at ingenting ligger langt unna noe som bidrar til å styrke fellesskapet. Sørreisa er den kommunen i Troms med størst arbeids- utpendling til nabokommunene. Kommunen er i gang med et prosjekt som heter «Sammen om en bedre kommune» med fokus på at Sørreisa skal være en god kommune å bo i og hvor omdømmebygging er sentralt. De som jobber i kommunen skal være gode forbilder og tjenesteytere, politikere skal være positive og ikke fokusere på det som er vanskelig. Kommunen har en sterk kulturforankring og et rikt kulturliv, men har som mange andre få ressurser til kultur. Kommunen har en visjon om at lag og foreninger skal være limet i kommunen. Kultur er godt forankret politisk, det er utarbeidet en planstrategi som danner et godt utgangspunkt/fundament for arbeidet med å lage en plan for samfunnsutvikling.

Amfi Sørreisa kulturhus
Amfi Sørreisa kulturhus

Kulturskolen tilbyr kun musikkundervisning og er fordelt på 2 og en halv stilling. Flere av lærerne underviser også i nabokommunene. Det er et ønske fra elever og foreldre om et dramatilbud i kulturskolen, noe som i dag ikke er mulig innenfor dagens rammer hverken når det gjelder økonomi eller lærerressurser. Et større interkommunalt samarbeid ville være med på å styrke kulturskolen både økonomisk og på ressurssiden.

Kulturhus, oppgradering og lokalisering
Sørreisa har et kulturhus og en idrettshall som ligger i tilknytting til Sentralskolen. Disse benyttes til de fleste store arrangement i kommunen. Kommunen har ikke tilskuddsordning til lag og foreninger, men leier ut hus, teknikk, lyd og lys gratis. Sørreisa har et stort korpsmiljø både blant elever og voksne (musikkforening), aspiranter i korpset har tilbud om individuell opplæring på kulturskolen. Sørreisa har et aktivt damekor som har fast øvingssted i Kulturhuset.

Det frivillige kulturlivet
Kommunen har mange amatørkunstnere innenfor visuellkunstmiljøet, men mangler egnede lokaler og utstyr som utstillingsvegger etc. Samarbeid mellom kommune og frivillige angående en mobil visuellkunst arena ville vært fint. Sørreisa musikkforening er aktiv og tilbyr ulike aktiviteter. Aktiv skateklubb holder til i kjelleren på sentralskolen, mange aktive brukere. Skøelv har en aktiv ungdomsklubb som tilbyr alternative aktiviteter som mekking på biler, kjøring av firhjuling og andre litt utradisjonelle aktiviteter. Sørreisa er sterk på idrettsaktiviteter med mange lag og foreninger. Som i de fleste små kommuner er det «ildsjeler» som driver mye av kulturlivet og faren for at de brenner ut er stor dersom belastningen ikke fordeles på fler.

Sal i Skøelv grendehus
Sal i Skøelv grendehus

Grendehus og forsamlingshus
Skøelv grendehus er nyrestaurert og benyttes til ulike arrangement.  Kramvikbrygga driftes av Midt-Troms Museum, men benyttes av historielaget og til konserter og ulike andre arrangement.

Samarbeid
Frivillige lag og foreninger samarbeider godt med kommunen enkeltvis, men det er et sterkt ønske om en felles arena hvor alle lag og foreninger møtes sammen med kommunen hvor samarbeid og ulike problemstillinger kan diskuteres. Kommunen inviterer til møte med det frivillige hvor målet er å skape en felles arena og kartlegge problemstillinger og finne gode løsninger.

Møte med kommunal ledelse i Sørreisa den 22.10.13 deltok: Ordfører Paul Dahlø Rådmann Anne Kristin Trondsen Leder av oppvekst og kulturutvalget Jan-Eirik Nordahl Kultursjef Aina Løhre

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune: Prosjektleder Anne Mette Sætra Avd. Fylkesbiblioteket ved Marit Somby Avd Kultur i Troms Mona Aas Johansen

Befaringer i Sørreisa den 22.10.13: Sørreisa kulturhus, Galtnes grendehus, Kramvikbrygga, Skøelv Grendehus

Møte med kulturaktørene i Sørreisa kommune deltok representanter fra: Sørreisa Musikkforening, Skøelv Idretts- og grendelag, Bakkejord Velforening, Sørreisa Historielag, Sørreisa Damekor.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Sørreisa