Kartleggingsmøte Skjervøy kommune

Skjervøy kommune er en øykommune i Troms fylke med ca. 2900 innbyggere. Skjervøy tettsted markedsfører seg som kystbyen i Nord-Troms og her finner man blant annet kulturhuset med bibliotek, kino og teatersal. Nærmeste nabo til kulturhuset er Kiilgården som høsten 2013 har vært gjenstand for diskusjon og engasjement i lokalsamfunnet. Folk på Skjervøy er veldig stolt og glad i huset og spør seg nå: Hva skal skje med Kiil-gården?

Kiilgården
Kiilgården

Kiilgården er stengt for bruk nå pga. brannforskrifter. Huset ble brukt tidligere av lag og foreninger og man ønsker å gjenåpne Kiil-gården som kulturell arena, men til det trengs midler til brannsikring og oppgradering. Saken var oppe i kommunestyret mandag 14. oktober 2013, skal man selge eller utvikle? Der ble avgjørelsen utsatt til i mai 2014 og i mellomtiden jobbes det nå for å finne en økonomisk løsning og legge nye, spennende planer for dette historiske bygget.

Kulturhus og frivillig aktivitet
Satsinga på kultur er nedtona, også i Skjervøy kommune. Det har vært en klar nedstyring de siste årene. Tidligere hadde man eget hovedutvalg for kultur og god bemanning på kulturhuset. Nå er det 1, 05 stilling der. Dette påvirker også resten av kulturlivet og gjør at man ikke er så aktiv som man var tidligere, da det er tilgang til færre ressurspersoner.

Men det skjer endel positivt også. Skjervøykoret er veldig aktivt og man har et godt tilbud på kulturskolen (særlig innen musikk og turn/drill), Biblioteket er veldig populært og kulturhusets arrangementer er godt besøkt. Skolekorpset ble nedlagt i vår. De har prøvd å tilby teater og dans på kulturskolen, men det er ikke oppe og går nå. DKS-forestillinger foregår i all hovedsak på kulturhuset, utstillinger i skolelokalene, det er ikke egnet plass til det i kulturhuset. Kiil-gården er interessant som visningssted for kunst også. Det fins ikke galleri på Skjervøy, man har tidligere brukt tomme butikklokaler under festivaler mm. UKM foregår i kulturhuset, kvalitetskravet høyere nå enn tidligere, derfor færre, men bedre deltakere.

Kulturhussalens akustikk er dårlig, man kjenner igjen utrykket «å synge i en polvott». Rommet er dårlig egnet for øvinger. Det er behov for bedre øvingslokaler for kor, eventuelt korps. Det er også behov for lokaler som kan brukes til dans. Håper det er mulig å få gjort noe med akustikken, med enkle investeringer. Da huset ble planlagt i sin tid, ble Kiilgårdens lokaler sett i sammenheng med det nye huset. Man så for seg at de to husene skulle komplementere hverandre. Det er bra å ha mindre lokaler til små arrangementer, som ikke trekker så mange publikummere på en gang. Kulturhuslederen ser seg også om etter alternative arenaer som f.eks. at han skal bruke verkstedet til Boreal til en konsert nå.

Kiilgården
Kiilgården

Skjervøy er med i omdømmeprosjektet i Nord-Troms, de har spissa målgruppen mot unge kvinner, for å få dem hjem etter endt utdanning. Det handler om å ha tilgang til boliger, variert arbeidsmarked og friluftsaktiviteter. Man har ikke vært så mye inne på kulturaktiviteter i det prosjektet. Det har vært fokus på stedsutvikling og å bygge Skjervøy som «varemerke». Derfor har de samlet «skatter» om Skjervøy, men mangler folk som kan ta tak i dette og skrive historien om Skjervøy, for å kunne bruke det aktivt.

Møte med kommunal ledelse i Skjervøy kommune 11.10.13 deltok Ordfører Torgeir Johnsen Varaordfører Ingrid Lønhaug Rådmann Cissel Samuelsen Teknisk sjef Yngve Volden Kultur og undervisningssjef Arild Torbergsen Kulturhusleder Audun Skog Virksomhetsleder Kulturskolen Dag Øyvind Thingstad

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune Prosjektleder Anne Mette Sætra Avd fylkesbiblioteket Marit A. Somby Avd Kulturarv Olav Austlid

Befaringer i Skjervøy 11.10.13: Kulturhuset i Skjervøy, Kiil-gården

Møte med kulturaktører i Skjervøy 10.10.13 deltok representanter fra: Skjervøy Husflidslag, Nord-Troms Museum

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk på Skjervøy
Følg renoverings -og oppgraderingsprosjektet i Kiilgården