Kartleggingsmøte Skånland kommune

Skånland kommune ligger i Sør-Troms og har et innbyggertall på ca 2900. Kommunen er geografisk utstrakt og det er et godt stykke mellom ytterpunktene. Skånland kommune har 100% stilling som kultursjef og 100% stilling som biblioteksjef. Kulturskolen samarbeider med de to andre kommunene i ETS, Evenes og Tjeldsund. Tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst og dans. Tilbyr ambulerende undervisning på de enkelte skolene, men dette byr på utfordringer da det er store avstander. Kulturskolen har nå overtatt tidligere Boltås skole hvor de skal ha hovedbase og kunne tilby undervisning. Det er ikke mulig å tilby undervisning i skoletiden, dette gjør det vanskelig for en del av elevene da de er avhengig av å kjøres av foreldre på kveldstid. Kulturskoletimen i SFO er ikke innført.

Kulturhus, oppgraderinger og lokalisering
Kommunen har mange kulturarenaer/grendehus som i dag blir benyttet lite og som trenger oppgradering. Kommunen står foran et valg på hva som er viktig å videreføre og hva som ikke skal satses på videre. Kommunen har nylig bygget en flerbrukshall i tilknytning til skolen på Evenskjer som benyttes til alle store kultur og idrettsarrangement, men det er et ønske om en mindre profesjonell scene for små kulturarrangement. UL Håpet på Sandstrand har utbyggings/renoveringsplaner og har søkt fylkeskommunen om midler og fått innvilget.

UL Kampen, Ungdomshuset på Evenskjer
UL Kampen, Ungdomshuset på Evenskjer

Det frivillige kulturlivet
Det frivillige kulturlivet i Skånland er stort og foregår i stor grad ute i de ulike bygdesamfunnene, og består av aktive revylag, sangkor, korps og husflidsforening. ETS kommunene har en aktiv kunstforening som ønsker seg et lokale på Evenskjer hvor de kan samle aktivitetene og ha salgsutstillinger osv. Huset i Havet i Grovfjord arrangerer sommerfestival første helg i juli hvert år hvor det er mange ulike aktiviteter og stor deltagelse fra hele kommunen. Frustrerte fluer (midt i blinken) er en gjeng unge som har som formål å skape humor og binde sammen folk i kommunen, livskvalitet er viktig. Dette gjør de ved og stadig sette i gang humoristiske prosjekt rundt omkring i kommunen.
Frivillighetssentralen er en viktig kulturaktør med mange aktiviteter.

Grendehus og forsamlingshus
Det finnes minst 19 lokale grendehus/forsamlingshus i Skånland, noen i kommunal eie. Mange skriker etter vedlikehold oppgradering. Har behov for å gjøre en prioritering på hva som skal satses på videre. Kommunen har satt av en pott på 100 000,- til kulturaktivitet som lag og foreninger kan søke på. Vi besøkte disse:

Skånlandhallen
Lavangseidet grendehus
Skånland ungdomshus
Tovik sanitetshus
Huset i Havet
Saltvann Grendehus
Sandstrand Grendehus

Samarbeid
Kommunen ser at et større samarbeid mellom de tre ETS-kommunene blir viktig i fremtiden og satser på bredt samarbeid innen kultursektoren. Kommunen og det frivillige har i utgangspunktet et godt samarbeid og det frivillige kulturlivet føler at kommunen er støttende.

Sandstrand grendehus
Sandstrand grendehus

Det finnes pr i dag ikke en felles møteplass for kulturlivet, dette skal kommunen ta initiativ til slik at de ulike lag og foreninger kan bli bedre kjent med hverandre. Dugnadskraften er stor i Skånland kommune som har mange ulike lag og foreninger med mange ulike aktiviteter. Det blir imidlertid fort fokus på bygda/skolekretsen, ikke så lett å samles om å gjøre et prosjekt sammen. Det å få på plass en felles aktivitetskalender vil være viktig for å unngå kollisjoner og ikke minst vite om hva som foregår rundt om i kommunen. Viktig å besøke hverandres arrangement for å dele erfaringer og styrke samholdet.

Møte med kommunal ledelse i Skånland 23.10.13 deltok Ordfører Einar Aune Rådmann Merethe Hessen Kultursjef Elisabeth Øien Rektor musikk- og kulturskolen Evald Joakimsen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune Prosjektleder Anne Mette Sætra avd. fylkesbiblioteket Marit A. Somby avd. Kultur i Troms Mona Aas Johansen

Møte med kulturaktører i Skånlands kommune 23.10.13 deltok representanter fra: Astafjord Kirkes Barnekor, Kunstforeninga i ETS, Skånland Husflidslag, Tovik Korforening, Kjønna Vel, Midt i Blinken, UL Haapet, Huset i Havet, Astafjord Kystlag, UL Yggdrasil, Breistarnd ungdomslag, Boltås ungdoms- og bygdelag

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Skånland