Kartleggingsmøte Salangen kommune

Salangen kommune ligger helt nord i Sør-Troms og har ca 2200 innbyggere. Det er en geografisk kompakt kommune, og mye av aktiviteten foregår på administrasjonssenteret Sjøvegan. Salangen er én av fire Astafjord-kommuner, og deltar i flere interkommunale tjenestetilbud gjennom Astafjordsamarbeidet. Salangen har felles strategi /plan for

Panoramarommet
Panoramarommet

Den Kulturelle Spaserstokken med Lavangen kommune. Salangen har nærmere 3 årsverk ansatt på kulturkontoret, og har høy barne- og ungdomsprofil på kulturarbeidet i kommunen. Kommunene har som en del av Panorama-prosjektet nedfelt en egen samarbeidsplan mellom Den Kulturelle Skolesekken, Ungdommens kulturmønstring og kulturskolen, om faste samarbeidsmøtepunkt og å se de tre arbeidsområdene i sammenheng. Kulturskolen har undervisningslokaler i kulturhuset, og er en sentralisert kulturskole med musikk som tilbud. Kommunen har også en musikkbinge i tilknytning til kulturhuset, som brukes aktivt av ungdom gjennom hele uka.

Kommuneplan og IMELLA-prosjekt
Salangen kommune har ikke egen kulturbyggplan, men har vedtatt i sin planstrategi å gå i gang med samfunnsdelen av kommuneplan frem mot 2015. Salangen var sentral i utviklingen av industrialiseringen i Nord-Norge, og ruinene og kraftstasjonen fra det gamle Salangsverket er Salangen kommunes IMELLA-prosjekt. I sammenheng med utviklingen og ivaretagelsen av Salangsverket, drives «Lilleverket» med blant annet konsert- og utstillingsmuligheter, og Viseklubben Baluba benytter ruinparken som arena for utekonserter. Man ønsker seg bedre tilrettelagt uteområdene rundt Salangsverket, mange muligheter.

Lundbrygga
Lundbrygga

Kulturhus og grendehus
Salangen kulturhus er samlingspunktet for det meste av kulturlivet i kommunen. Kulturhuset er fast på Hålogaland teaters turnérute i Troms, og til tross for snarlige behov for oppgraderinger, er det et godt fungerende hus for teater, kino og annen aktivitet. Får montert teleslynge nå. Salangen har ingen gode løsninger for visuell kunst, men ser på muligheter for dette på Lundbrygga i Sør-Troms museum sine lokaler som nå oppgraderes. Selv om mye av kulturaktivitetene er på Sjøvegan har kommunen aktive bygder med mange lag og foreninger, og flere har egne grendehus med mye aktivitet, blant annet i Øvre Salangen og Medby. Mange av de øvrige grendehusene har mindre aktivitet, og mangler noe utstyr.

Samarbeid
Salangen har aktive lag og foreninger innen sang og musikk, men Sang- og Musikkrådet ligger nede. Det er ønske om at dette kan gjenoppstå i en utvidet form for alle som driver kulturaktivitet i Salangen, ikke bare innen sang om musikk. Frivillige lag og foreninger ønsker seg en tettere dialog med kommunen, og større involvering av ressurser i det frivillige kulturlivet i kulturprosjekter som kommunen er involvert i. Det er også ønske om en felles arena for å bli synlig for hverandre, slik at lag og foreninger lettere kan løfte i lag, og finne gode samarbeidsprosjekter sammen.

Møte med kommunal ledelse i Salangen den 11.11.2013 deltok
Ordfører Ivar B. Prestbakkmo
Rådmann Elisabeth Nutti
Kultursjef Kurt-Jan Kvernmo
Musikkskolerektor Bjarne Dahlberg
Kulturkonsulent Øystein Ånesen

Frode Hansen, avdelingsleder Sør-Troms Museum, Lundbrygga

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. for kulturarv ved Olav Austlid
Troms fylkesbibliotek ved Marit A. Somby

Befaring i Salangen den 11.11.2013: Salangen kulturhus, Panoramarommet, ungdomsklubben, Kulturskolen, Lundbrygga, Øvre Salangen Grendehus.

Møte med frivillige lag og foreninger – det frivillige kulturlivet i Salangen:
Sted: Øvre Salangen Grendehus
Oppmøtte representanter for: UL Fremad, Lilleverket, UL Norden, 4H gård, Seniordans Salangen, Baluba, Trio 9350, Salangen Trekkspillklubb, Øvre Salangen revylag og Salangen kommune ved kultursjef Kurt-Jan Kvernmo.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Salangen
Følg oppgraderingsprosjektet i Øvre Salangen grendelag/ Åsheim grendehus