Kartleggingsmøte Målselv kommune

Istindportalen
Istindportalen

Målselv kommune ligger midt i Troms, og har i overkant av 4000 innbyggere. Kommunen er stor i areal, og har blant annet det største dalføret i Troms, Målselvdalen. Kommunen har stort skog- og jordbruk, og tilhører Øvre Dividalen nasjonalpark. Målselv er den andre kommunen i Troms hvor Forsvaret har etablert virksomhet gjennom mange år. Også i Målselv er det en sivil-militær avtale om ulike fellestjenester innenfor kultursektoren. Blant annet er Istindportalen den største kulturarenaen i kommunen, hvor forsvaret blant annet står for kinotilbudet. Istindportalen er også der Målselv kulturskole holder til, men har begrensede arealer disponible for øvingsrom i dag. Kulturskolen har tilbud innen musikk, teater /musikal, visuell kunst og ung arrangør.

Kulturarenaer i kommunen
Istindportalen er den sentrale kulturarenaen i kommunen, hvor også Hålogaland teater gjør ett av sine stopp i Midt-Troms, og huser også kommunens bibliotek. Anlegget har to saler, som ikke har optimale akustiske forhold, og alle kulturuttrykk som skal vises der er avhengig av forsterkning. Rent praktisk har ingen av scenene gode løsninger for garderober og inn- og utgang scene, og høy aktivitet av Forsvarets egen undervisning av mannskap gjør tilgangen for det sivile og frivillige kulturlivet uforutsigbart. Målselv er kanskje den kommunen i Troms som har høyest antall ungdomshus og lignende kulturarenaer, nærmere 50 antatt av kommunen. Mange er fremdeles aktive og server de nærmere 100 lag og foreninger i kommunen.

Galleri Trollhaugen
Galleri Trollhaugen

Enkelte arenaer betegnes som nøkkelarenaer, med høyere aktivitetsnivå enn andre; Mellembygd kultur og oppvekstsenter/Mellembygd samfunnshus, Målselv kirke og Gimlehallen Bjørkeng skole. Mellembygd på Rundhaug er blant annet hovedarena for Kalottspel, og er i bruk hver kveld hele uka. Samfunnshusets utfordringer er scenerigg og sikkerhet, sammen med bedre løsninger for tilgang til garderober og skifterom fra scenen. Mange av bygdearenaene sliter med rekruttering av nye ildsjeler til å drive disse videre og fylle de med ny aktivitet. Trollhaugen på Olsborg er en av de som er aktivt tatt i bruk som utstillingslokaler og samlingssted for kunstklubben Trollhaugens venner, og vil undersøke muligheter for å kunne være vertskap for turnéutstillinger som Nordnorsken.

Det frivillige kulturlivet
Målselv har lange tradisjoner innen folkemusikk og folkedans, noe som også er en aktiv interesse i dag. Det er også amatørrevy- og teaterlag i kommunen, sammen med kor og korps. Nerbygda revylag deltar som en av pilotene i bolystprosjektet «Bolyst gjennom ildsjeler» i regi av HATS og Troms idrettskrets. Mye aktivitet i bygdene har gjort kommunen rik på arrangørkompetanse som de ulike arrangementene nyter godt av. Målselv har også aktive medlemmer i historielaget, og kommunen samarbeider med Midt-Troms museum om anleggene Fossmotunet og Kongsvoldtunet. Det er ønskelig å åpne disse anleggene for større publikumsaktivitet på helårsbasis. Målselv har også sterke tradisjoner innen husflid og kunsthåndverk, og har sine aktiviteter spredt over tre arenaer i dag, noe de ønsker å samle til ett felles egnet samlingssted. Både de frivillige kulturaktørene og kommunen ønsker et fungerende felles kulturnettverk eller møteplass. Med mange aktører er det viktig å kunne se gode ressurser i lag, hente erfaringer fra hverandre, og samkjøre og koordinere aktivitetene. Det store antallet ungdomshus gjør det utfordrende for kommunen å gjøre de riktige prioriteringene iht satsing, og ønsker dialog med feltet om fremtidige arenaer i Målselv.

Møte med kommunens ledelse i Målselv den 24.03.2014 møtte:
ordfører Helene Rognli
rådmann Rita Johnsen
kommunalsjef Inger Torun Holmgren
planlegger ved miljø, areal og næring Mette P. Anfeltmo
kulturskolerektor og kultursjef Asbjørg Utby

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune:
Prosjektleder Anne Mette Sætra
avd. Kultur i Troms / Folkemusikk Nord Terje Foshaug

Vi gjorde befaringer på: Mellembygd Kultur og Oppvekstsenter / Mellembygd samfunnshus og Istindportalen

Møte med frivillige kulturaktørene i Målselv kommune 24.03.2014 deltok representanter for: Kulturskolerådet Troms og Svalbard, politisk utvalg for oppvekst og kultur Målselv kommune, Målselv historielag, Kunstklubben Trollhaugens venner, MC-klubben Aurora Borealis, Midt-Troms museum, Nerbygda Ve og Vel, Målselv Husflidslag, norges husflidslag /Husflidskonsulenten i Troms, Con Amore, Karlstad Musikkorps, Målselv musikklag, Kirkesdalen UL, midt-Troms Storband, Moen Kulturlåve.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Målselv
Følg oppgraderingsprosjektet ved Mellembygd kultur og oppvekstsenter / Mellembygd samfunnshus