Kartleggingsmøte Lyngen kommune

Lyngen kommune består av den nordlige del av halvøya mellom Ullsfjorden og Lyngenfjorden. Kommunen har ca. 3200 innbyggere. Lyngen er ettertraktet for sin fantastiske natur, hvor Lyngsalpene er et av Nord-Norges mest spektakulære turområder både sommer og vinter. Fjellmassivet har fylkets høyeste fjelltopp Jiehkkevárri på 1833 moh. Landskapet har gitt grobunn for flere reiselivssatsinger innen ekstremsport som skikjøring og fjellklatring. Kommunen fikk blant annet næringsprisen fra Troms fylkeskommune i 2013, for et voksende og innovativt næringsliv. Ved siden av reiseliv har Lyngen flere kortreist mat-produsenter, og har gode forhold for lakseoppdrett. På kultursida har kommunene stort tilfang av ungdommer som deltar på UKM. Kulturskolen har desentralisert undervisning, men har base i nye Eidebakken skole på Lyngseidet. Det undervises i dag kun i musikk, men har hatt bredere tilbud, men manglet søkere nok for å opprettholde tilbud.

Kulturhus, grendehus og forsamlingshus
Lyngen har ikke et sentralt plassert kulturhus eller samfunnshus på Lyngseidet, men ser for seg at amfiet på Eidebakken skole kan brukes til kulturarrangementer. Kommunen har bevilget 100 000 kroner til oppgradering av amfiet, og det gjøres tiltak for å oppgradere lyd og lys til amfiet. Det jobbes også for å finne gode løsninger for inndekning slik at man kan lage et scenerom nederst i trappa / amfiet, da dette er et åpent foaje-område og skolens hovedinngang og kantine.

Amfi, Eidebakken skole
Amfi, Eidebakken skole

Tidligere har Solhov fungert som kommunens storstue, men denne er nå i privat eie. I kommunen ellers er det ca. 12 samfunnshus av varierende kvalitet og med varierende aktivitet. Grendehusene mangler utstyr til større produksjoner, så man er avhengig av å leie inn utstyr til arrangementer – dette medfører mye ekstraarbeid for de som er engasjert og som skal arrangere på lokalt nivå. Furustua på Furuflaten er et aktivt grendehus hvor revy-/teaterlaget har årlige forestillinger, de har også en fast Jan Baalsrud-utstilling i lokalene. De har opplegg for Den kulturelle skolesekken med lokalhistorie og Jan Baalsrud. Furuflaten teaterlag samarbeider er en av pilotene i HATS sitt ildsjelprosjekt. Lyngen har i tillegg Tindevangen på Svendsby som også er aktive på revysiden. Mange ønsker seg besøk av Hålogaland teater, men har ingen arenaer som egner seg for større produksjoner nå, men flere grendehus kan være aktuelle for mindre produksjoner, også som lokal arrangør for Landsdelsmusikerne eller andre mindre konserter.

Det frivillige kulturlivet og samarbeid
Det er godt samarbeid mellom kommunen og grendelagene, men det er i dag ingen fast møtearena mellom kommunen og frivilligheta. Kommunen har kulturmidler som lag og foreninger kan søke på årlig. I tillegg får grendelagene direkte overføring som grunntilskudd og aktivitetsstilskudd mot at man har en viss aktivitet og leverer årsrapport.

Tindevangen, Svensby
Tindevangen, Svensby

Kommunen abonnerer på tilskuddsportalen og har arrangert kurs for lag og foreninger. Geografisk er Lyngen en langstrakt kommune rundt fjorder og massive fjell, og naturlig samarbeid er vanskelig mellom ytre og indre Lyngen. Lag og foreninger i Lyngen ønsker seg et fast treffsted, slik at man kan se hverandre og finne måter å samarbeide på eller prosjekter å samarbeide om. Tross store avstander i kommunen er man er flinke til å besøke hverandres arrangementer. Flere av lagene ønsker å vite om man kan være aktuell som lokal arrangør for LiNN, og om akustikken er god nok. Flere av grendehusene har gode støttespillere i hyttefolk og har mer sesongbasert aktiviteter tilrettelagt for når hytteeierne er på besøk. Når det gjelder ungdom har Lyngen kommune i samarbeid med ungdomsrådet satset på gratisfestivalen Lyngen Rocker, hvor ungdom fra hele Nord-Troms blir busset til Lyngen for å ta del.

Møte med kommunal ledelse i Lyngen den 25.2.14 deltok:
Ordfører Sølvi Jensen
Rådmann Leif Lintho
Oppvekstsjef Anette Holst
Kulturkonsulent Jann-Sigurd Sivertsen
Kulturskolerektor Bård Ringbakken

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune deltok
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. fylkesbiblioteket / Bibliotekrom i Troms Marit A. Somby
Avd. Kultur i Troms / LiNN Anders Søvik

Det ble gjort befaringer på følgende steder: Eidebakken skole, Furustua, Bygdetun Grendehus, Tindevangen

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Lyngen