Kartleggingsmøte Lenvik kommune

Lenvik kommune er den tredje største kommunen i Troms, og er senter for Midt-Troms-regionen. Kommunen har i dag i overkant av 11 000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Kommunesenteret Finnsnes har markert seg nasjonalt som Barnebyen Finnsnes. Byen er i gang med et arbeidet for et eget Barneby-hus, hvor både kompetanse og ressurser skal jobbe enda mer samlet og målrettet for å tilrettelegge for at barnefamilier, barn og unge skal trives på Finnsnes. Denne satsingen har også gjort at kommunen har et godt utbygd kulturskoletilbud, god oppslutning om UKM, og et godt besøkt kulturhus. Troms fylkeskommune har et mangeårig samarbeid med Lenvik kommune om å være vertskap for både helårsadministrasjonen og avvikling av UKM Troms. Kommunen som regionsenter mangler et tilrettelagt sted for visning av visuell kunst, noe som både kommunen og aktører i regionen har på ønskelista fremover. Det er under utredning om de gamle biblioteklokalene i rådhuset kan utvikles til nettopp dette.

Lenvik bibliotek
Lenvik bibliotek

Det siste året er det etablert nytt senter og Kunnskapspark i Lenvik, hvor både biblioteket, studiesenteret og Midt-Troms museum har fått nye lokaler. Videre- og etterutdanning er noe Lenvik har satset stort på, og forholdene for desentralisert undervisning via studiesenteret er nå godt lagt til rette for.

Det frivillige kulturlivet
De siste årene har kulturlivet, til tross for barn/unge-fokuset, merket store kutt i det kommunale kulturbudsjettet. Særlig har ungdomskulturen merket dette, som gir seg utslag i flere egeninitierte aktiviteter som dansegrupper og band. UHU som er Ungdommens Hus i Lenvik, er et stort godt utrustet hus med både studio og konsertmuligheter, film og dans, med mere. Med omtrent 200 lag og foreninger i Lenvik er det stor aktivitet i kommunen. Kommunene store geografiske spredning fra nord og øst på Senja, og store områder på fastlandet, gir utfordringer både til fruktbare samarbeid mellom bygdene, men også by – distrikt-problematikk. Lenvik har flere større arrangement og festivaler i kommunen, og har et aktivt miljø rundt gamle Gibostad handelssted som jobber for utvikling og tilrettelegging av området som en mer aktiv kulturarena, og ivaretagelse av bygningsmiljøet som en kystkulturarv. Alle kulturaktører innen det frivillige feltet er invitert inn både til å benytte biblioteket som arena, men også bruke bibliotekets nye fasiliteter på skjerm til å markedsføre sine arrangement der.

Kulturhus, grendehus og ungdomshus
Lenvik har et stort kulturhus som fungerer som regionens storstue. Storsalen har kapasitet på 400, og har også en liten sal til mindre arrangement. Kulturhuset er i god stand, og er i prosess med utskiftning av stolene i amfiet. Hålogaland teater har fast turnéstopp på Finnsnes, fylkesmønstringa til UKM er her, og de har nå også et større tilfang av danseforestillinger som gjester. I tillegg er dette kommunens kino.

Ørneheimen / UHU -Ungdommens hus
Ørneheimen / UHU -Ungdommens hus

Hver bygd i kommunens distrikt har sitt samfunnshus eller grendehus. De aller fleste er i drift i dag, og flere har gjort utbedringer i løpet av de seneste 20 årene. Det er usikkert hvor stor aktivitet hvert hus har, og hvilken type aktivitet som drives der. Mye av de større kulturarrangementene legges i dag inn til sentrum og kulturhuset. Kommunen har ellers et godt samarbeid med enkeltaktørene i det frivillige kulturlivet, men ikke noe regulært møtepunkt.

Møte med kommunal ledelse i Lenvik kommune 4.2.2014 deltok:
Ordfører Geir-Inge Sivertsen
Rådmann Margrete Hagerupsen
Virksomhetsleder kultur og idrett Cato Simonsen
Kulturkonsulent Haavard Sandnes

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune:
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. friluftsliv, idrett og folkehelse Johnni Håndstad
Avd. kulturarv Olav Austlid

Det ble gjort befaringer på: Finnsnes kulturhus, lokalene til det gamle biblioteket/Rådhuset, UHU (Ørneheimen), gamle Gibostad handelssted og Lenvik folkebibliotek.

Møte med kulturaktørene i Lenvik kommune 4.2.2014 deltok representanter for: stiftelsen gamle Gibostad handelssted, Lenvik menighet og Lenvik folkebibliotek.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Lenvik
Følg utviklingsprosjektet om nytt visningssted for visuell kunst i Midt-Troms