Kartleggingsmøte Lavangen kommune

Lavangen kommune ligger i Sør-Troms, og har et innbyggertall på i overkant av 1000 personer. Lavangen er en relativt liten kommune i geografisk utstrekning og sambruk/ lokalisering er mulig å få til. Lavangen har en ganske stor samisk befolkning og en liten andel kvensk. Kommunen tilbyr samisk undervisning på skolen som følger samisk læreplan, og har i tillegg egen samisk barnehage hvor hovedspråket er samisk. Kommunen har ikke egen kulturavdeling. Kulturskolerektor i 100 prosent stilling + div lærerstillinger som utgjør en stilling. Tilbyr undervisning i musikk, foto og litt visuell kunst. Ikke Kulturskoletime i SFO. Det er ønske om økt UKM-aktivitet i Lavangen etter nedgang de siste årene. En forutsetning for å få til dette, er engasjerte voksenpersoner.

Kulturhus, oppgradering og lokalisering
Kommunen har mange kulturarenaer som benyttes av ulike lag og foreninger, men alle står overfor den samme problemstillingen når det gjelder å skaffe penger til drift og vedlikehold. Lauvhallen åpnet i 2011 og benyttes som storstue til mange ulike arrangementer som eks. juletrefester, 17. mai arrangement, store konserter og forestillinger.

Lauvhallen
Lauvhallen

Den ligger i tilknytning til skolen. Flere av grendehusene i kommunen ble tidligere leid av kommunen til drift av barnehage, men nå har kommunen bygget ny barnehage. Dette har ført til at faste leieinntekter ikke lenger eksisterer. Kommunen har gått til innkjøp av nytt teknisk utstyr som lånes ut gratis til lag og foreninger på forespørsel. Enkelt lysutstyr som også kan lånes ut, men det forutsetter at de som låner har en minimumskunnskap om bruk. Videokamera av høy kvalitet, mobil scene til store arrangement som kan leies ut, lett å bruke. Biblioteket står for organiseringen av utlånet.

Det frivillige kulturlivet
Kommunen har et rikt kulturliv med mange kulturaktiviteter. Årlig arrangeres Lavangsveka hvor kommunen i samarbeid med lag og foreninger arrangerer et stort antall aktiviteter. Fjellkysten er en aktiv arrangør i lokalsamfunnet, det er også lokalitetene til den årlige  sjamanfestivalen Isogaisa. Fjellvandrerlaget er aktivt og har stått for merkede løyper, infoskilt om tidligere bosettinger og minner fra krigen. Benytter naturen til å formidle historie. De arrangerer også guidede turer både sommer og vinter, minst en tur med overnatting. Lavangen har en rik krigsminnehistorie som er viktig å ivareta. Førstehånds- kunnskapen begynner å forsvinne, ønsker å få dette dokumentert før den forsvinner, her har Historielaget gjort en stor innsats.

Grendehus og forsamlingshus
I tillegg til Lauvhallen har Lavangen flere bygdehus som blir benyttet til ulike arrangement, blant annet Spansdalen ungdomshus, Fossbakken bygdehus, UL Fram på Soløy og en del andre hvor alle har samme utfordring når det gjelder store utgifter til strøm og forsikring. De fleste av lokalene er i relativt god stand.

Spansdalen grendehus
Spansdalen grendehus

Samarbeid
Utgangspunktet for et godt samarbeid burde være godt da kommunen er en god støttespiller for alle lag og foreninger og samarbeidet med den enkelte er godt. Kommunen foreslår å opprette et samarbeidsforum for å se på hva man kan samarbeide om, møtes og diskutere fellesprosjekter. Også for å vite om hverandre og hva som foregår av aktivitet i de enkelte lag og foreninger, viktig å støtte opp om hverandres arrangementer. Frivillige lag og foreninger ønsker også et samarbeidsforum hvor de kan diskutere felles problem og utfordringer. I tillegg er det viktig for å bli kjent med hverandre og se hva man kan samarbeide om. Lederen for Isogaisa Sjamanfestival Ronald Kvernmo inviterte alle lag og foreninger til samarbeid under neste års festival.

Møte med kommunal ledelse i Lavangen 13.11.13 deltok Varaordfører Svein Sæther, Bibliotek- og kultursjef Anne Strømmesen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune prosjetkleder Anne Mette Sætra, avd. fylkesbiblioteket ved Marit A. Somby, avd. kultur i Troms ved Mona Aas Johansen

Befaringer i Lavangen 13.11.13: Lauvhallen, Spansdalen grendehus, Ungdomshuset Framheim på Soløy, Fjellkysten, UL Rett Leid

Møte med kulturaktører i Lavangen kommune 13.11.13 deltok representanter fra: UL Samhold, UL Rett Leid, Lavangsminne, Lavangen Frivillighetssentral, Lavangen Skolemusikk, Lavangen lag av LHL, Krambuvika Bygdemuseum, Isogaisa, samt Rådmann Erling Hanssen

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Lavangen