Kartleggingsmøte Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune ligger helt sør i Troms fylke, kommunen har et innbyggertall på 3041, hvorav 1524 bor i kommunesenteret Borkenes. Resten er fordelt på ca. 200 innbyggere i hver grend med stor geografisk spredning. En stor del av nyere kulturhistorie i Kvæfjord er knyttet til det som var Nord-Norges eneste åndssvakehjem helt frem til 1991. Gården har i dag Trastad Samlinger (Sør-Troms museum) som er et galleri som ivaretar visuell kunst produsert av personer med en psykisk/fysisk lidelse. I tillegg er Kvæfjord en av de største jordbrukskommunene i Troms, og kjent for sine kulturminner fra tidlig jernalder. Kulturskolen holder til på Borkenes skole og har i dag 66 elever. Tilbyr undervisning i musikk, sang og dans. Kommunen har 2 korps og 2 kor, et mannskor og et blandakor. All undervisning foregår på ettermiddagstid. Kommunen har i tre år vært vertskap for NONA-prosjektet som er et utviklingsprosjekt gjennom fredskorpset hvor 3 musikere fra Namibia har vært bosatt i Kvæfjord, og har hatt et tett samarbeid med Kulturskolen og skolene i kommunen. De har også i perioden hatt samarbeidsprosjekter med Festspillene i Nord-Norge og FMKN.

Kvæfjord kulturhus, sosialbygget
Kvæfjord kulturhus, sosialbygget

Det frivillige kulturlivet
Det frivillige kulturlivet i Kvæfjord er stort og mangfoldig. Høy aktivitet i de ulike bygdesamfunnene som for eksempel revylag, sangkor, korps og sanitetsforening. I tillegg arrangerer ulike lag store arrangement som bla. Hemmestaddagene, Austerfjordtreffet og Flesnesdagene. Dugnadsinnsats og frivilligheten er stor i kommunen. Kvæfjord kommune har et godt samarbeid med alle lag og foreninger og er flink å støtte opp om de ulike arrangementene. Et eksempel på det er Kvæfjord revylag som har inngått avtale om å benytte Kvæfjord kulturhus gratis mot at de har gjennomført en betydelig oppgradering av huset og har ansvaret for vedlikeholdet av det tekniske utstyret. Kvæfjord kommune har satt av 1,6 mill. til kulturformål som lag og foreninger kan søke midler fra. Flere av lagene er flinke til å hente den kompetansen de trenger fra Kulturhuset i Harstad, når det vil ha tips om scenetekniske spørsmål osv. Frivillighetssentralen er en viktig aktør og medarrangør i mange ulike aktiviteter.

Grendehus og forsamlingshus
Kvæfjord kommune har som mange andre kommuner i fylket et stort antall samfunns/grendehus. De fleste er i relativt god stand og ivaretas av frivillige med stor dugnadsånd i alle grender. De aller fleste har renovert og oppgradert sine hus med egne midler skaffet ved utleie, søknadsordninger, sponsormidler osv. og har ikke søkt midler av kommunen. På grunn av spillemiddelordningens krav om prioritering fra kommunen, oppfattes ordningen som vanskelig å nå frem. Det oppfordres til en dialog mellom hus- og arenaeiere og kommunen om hvordan man i fellesskap kan komme frem til en felles plan eller strategi for best å ivareta en forventet utvikling av disse husene fremover. Kommunestyret arrangerer en gang i året sitt møte på et av grendehusene, dette går på omgang mellom de ulike husene.

UL Fram, Borkenes
UL Fram, Borkenes

Samarbeid
Kommunen har godt samarbeid med det enkelte lag og forening, men det frivillige kulturlivet har ikke en felles møteplass hvor felles utfordringer og deling av informasjon kan foregå. Det er et stort ønske om å etablere en slik møteplass. UL Fram tilbød seg å ta initiativ til første møte. Felles aktivitetskalender på kommunens hjemmeside er ønskelig slik at alle arrangement rundt i kommunen kan bli synlig for alle. Dette ivaretas av kommunen i dag og alle oppfordres til å melde inn aktivitet. Nærheten til Harstad har ført til at kommunen har etablert et godt samarbeid med Harstad kulturhus når det gjelder tekniske tjenester og veiledning i forhold til arrangement på Kvæfjord Kulturhus. I tillegg har det store musikermiljøet i Harstad bidratt til at det har vært enkelt å skaffe kvalifiserte lærere til kulturskolen.

Møte med kommunal ledelse i Kvæfjord 27.03.2014 deltok:
Ordfører Torbjørn Larsen
Kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth
Kulturskolerektor Maja Lisa Halseth
saksbehandler spillemidlene Tor-Anders Markussen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune:
Prosjektleder Anne Mette Sætra
avd. Kultur i Troms Kjell Arthur Helmersen
avd. Kultur i Troms / den kulturelle skolesekken Mona Aas Johansen

Vi gjorde befaringer på: Kvæfjord kulturhus, Hemmestad grendehus, Vik grendehus, UL Fram på Borkenes.

Møte med frivillige kulturaktørene i Kvæfjord kommune 27.03.2014 deltok representanter for: Ul varden / Vik grendehus, Ul samhold Flesnes, UL Fram, Frivillighetssentralen, UL Vårglimt Austerfjord, Hemmestad grendehus, Elde grendehus/ Eldaskogen velforening, Kvæfjord menighet / kvæfjord barnekor, Revyselskapet Framifrå, Hålogaland mandsangforening, Kvæfjord mannskor, Northern Norwegian Karen Community, Kvæfjord Perc & Blås, Borkenes skolekorps, Elvedalen Lavvo-område.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Kvæfjord