Kartleggingsmøte Kåfjord kommune

Kåfjord kommune ligger på østsiden av Lyngenfjorden i Nord-Troms, og grenser til Storfjord kommune i sørvest, Lyngen kommune i vest, Nordreisa kommune i nord og Enontekiö kommune i Finland i sør. Kommunen har ca. 2.220 innbyggere og Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kommunen har ordninger med redusert skatt, nedskrivning av studielån og ekstra barnetrygd. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk og er vertskommune for urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Kåfjord kommune er med i Omdømmeprosjektet, hvor de har stor aktivitet særlig på delen som handler om tilflytting. Det har tidligere vært et sang- og musikkråd, men det er ikke i drift for tiden. Det er idrettsråd i kommunen. Kulturskolen i Kåfjord har base i Olderdalen, men har desentralisert undervisning på Manndalen skole, samt i barnehagene. Kulturskolen i dag kun fast tilbud i musikk, men tilbyr kortere kurs i visuell kunst. Har tidligere hatt tilbud i teater, dans og foto, men disse tilbudene ligger for tiden nede. UKM er en viktig del av kulturtilbudet for barn og ungdom, de bytter på arrangementssted mellom Manndalen og Olderdalen.

Kulturhus, oppgraderinger og lokalisering
Det er mange kulturbygg i kommunen, de har en kulturbyggplan fra 2000 som nå er utdatert. Det skal en kulturplan inn under kommuneplanen, det er vedtatt et planprogram hvor kulturdelen skal jobbes med når man er ferdig med samfunnsdelen.

Senter for nordlige folk
Senter for nordlige folk

Rådmannen ønsker seg enkle handlingsplaner som synliggjør den store aktiviteten som er i kommunen. Kultur er viktig for Kåfjord kommune, i en stram kommuneøkonomi har det vært viktig å holde noen kulturaktiviteter «freda». Det er viktig å jobbe målrettet, videreutvikle og ha gode, enkle handlingsplaner som gjør det lettere å holde fokus. Det er et ønske om å samordne ungdomsklubbaktiviteten i større grad, hvor kommunen kan tilrettelegge slik at de ulike bygdene og klubbene kan få besøk av ungdom fra hele kommunen.

De tre største kulturbyggene, med mest aktivitet er samfunnshuset i Birtavarre, kultursentret i Olderdalen og Senter for nordlige folk i Manndalen. Spesielt Birtavarre samfunnshus er nedslitt og trenger oppgradering. Disse tre byggene får årlige driftstilskudd fra kommunen, som ellers har aktivitetestilskudd som lag og foreninger kan søke på. Hålogaland teater har ikke visningssted i kommunen, men Beaivvaš Sami Teahter besøker Senter for nordlige folk fast.

Grendehus og forsamlingshus
Det er mange hus i Kåfjord kommune. Flere har nedslitte fasiliteter og stor slitasje på ildsjelene. Det er store og meget aktive husflidslag i Kåfjord, hvor tre av lagene har sine egne hus i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. I tillegg har man Røde kors-huset, flere grendehus og idrettshus. I kommunen fins også mer spesielle og bevaringsverdige bygningssamlinger som for eksempel gamle Holmenes sjøsamiske gård og fjærbuene, Stiger Pettersen-huset og sist men ikke minst Sjit helvedeskåken i Manndalen som ble hyllet av reporter Linda Eide i NRK-serien Norske attraksjoner. Kommunen har praktisert rullerende kommunestyremøter i grendehusene, men møter utfordringer vedr internett osv, og er i dag lite rundt.

Samarbeid og det frivillige kulturlivet
Kåfjord kommune har et godt samarbeid med lag og foreninger, og fungerer som tilretteleggere for støtteordningene. De arrangerer blant annet årlige møter med de frivillige og også fra politisk side er det ønskelig å stimulere til dugnadsinnsats.

Stiger Pettersen-huset
Stiger Pettersen-huset

Lag- og foreninger kan søke på aktivitetsmidler og får tildelinger etter hvor mye aktivitet man har. Kommunen ønsker å fungere som «spillepartner» og tilrettelegger for det frivillige foreningslivet, samtidig understrekes det at det er viktig at man bevarer den frivillige egenarten og ikke overstyrer og lager retningslinjer som er fjernt fra den frivillige arenaen. Bevisstgjøring i forhold til samarbeid er viktig, slik at man ikke kolliderer med andre arrangementer og konkurrerer med andre aktører. Frivillighetssentralen kan være et mellomledd og en samarbeidspartner. Spinnvill Rokkefestival arrangeres årlig i Kåfjord, som er et samarbeid mellom husflidslagene og Kåfjord frivillighetssentral. De senere årene har det vokst frem en populær ungdomsfestival på Kultursenteret i Olderdalen, Summer@Nord-Troms, som tiltrekker ungdom fra hele Nord-Troms for å spille fotball og være på konserter. På husflidssida har blant annet Grenebua stor turisttrafikk. Flere kulturaktører er aktive partnere til reiselivsnæringa i Kåfjorden, som gir litt inntekt ved siden av å gi tilreisende lokale kulturopplevelser.

Møtet med kommunal ledelse i Kåfjord den 24.2.14 deltok
Ordfører Bjørn Inge Mo
Rådmann Erlig Pedersen
Leder Utvikling Gunn Andersen
Kultursjef Gerd Steinnes Nilsen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune deltok
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd. fylkesbiblioteket / Bibliotekrom i Troms Marit A. Somby
Avd. Kultur i Troms / LiNN Anders Søvik

Det ble gjort befaringer på følgende steder: Kultursenteret i Olderdalen, Birtavarre Samfunnshus, Stiger Pettersen-huset, Senter for nordlige folk

Møtet med kulturaktørene i Kåfjord den 24.2.14 deltok representanter for: Olderdalen husflidslag, Birtavarre samfunnshus, Kåfjorddalen grendehus, Manndalen husflidslag, Nord-Troms museum.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Kåfjord
Les om oppgraderingsprosjektet på Senter for nordlige folk