Kartleggingsmøte Gratangen kommune

I Gratangen bor det i dag ca. 1200 mennesker i kommunen med Årstein som kommunesenter. Gratangen er en kommune rik på kulturminner og historie fra både norsk, samisk og finsk bosetting som forteller om våre forfedres liv og virke opp gjennom tidene. Hav og fjell er varemerket som også er symbolet i kommunevåpenet. Gratangen er også sentral i norsk krigshistorie, som er det stedet tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Ivaretagelse av både kulturlandskap og krigsminner er viktig for kommunen.

Kulturskole og UKM
Kommunen har 50% stilling som kultursjef, samt undervisningsstillinger i kulturskolen. Det gis kun tilbud innen musikk. Dansetilbud finnes gjennom idrettslaget. Kulturskolen har ikke egne lokaler, og bruker skolens lokaler. Det er et savn at verken skolen eller kulturskolen har egnet musikkrom som kan brukes til undervisning, dette gir også utfordringer iht lagring av instrumenter. Kulturskolens elever holder konserter to ganger i året. UKM har ustabil deltagelse, og arrangeres på omgang mellom bygdene. Det er et ønske fra kommunens side at UKM kan bli mer attraktivt for ungdom å være en del av. Gratangen er en kulturkommune, og ønsker å være det også i dårlige tider.

SPIRE
Kommunen er en av kommunene i Omstillingsprosjektet, og har kalt sitt prosjekt i Gratangen for SPIRE. SPIRE har fire fokusområder som er viktige for kommunen: Kyst /havbruk, innovasjon, kultur og boliger.

Gratangen folkebibliotek
Gratangen folkebibliotek

Kulturhus og grendehus
Gratangen har ingen storstue, men kultursalen i biblioteket tenkes brukes aktivt. Det er også flere gode kulturarenaer spredt i kommunen. Kommunene har i dag flere tomme kommunale hus, etter skolesammenslåing og nytt skolebygg med nytt skole- og folkebibliotek i Gratangsbotn. Kulturhuset Eliborg er et av husene som man må se hva skal benyttes til fremover, sammen med behovene for oppgradering. En helhetlig strategi for den kommunale bygningsmassen er ønsket i kommunen. Dette må også ses i sammenheng med grendehusene, samfunnshusene og ungdomshusene i bygdene, i henhold til behov og hva som bør satses på og utvikles videre. Foldvik brygger og Morgans Skip er to markante kulturarenaer i Gratangen, hvor Morgans Skip er Gratangen kommunes IMELLA-prosjekt.

Samarbeid
Geografisk er kommunen langstrakt rundt fjorden, og det er naturlige og avgrensede bygdesamfunn som ivaretar kulturlivet der de bor. Det gjør det også utfordrende for et utbredt jevnlig samarbeid på tvers av lag og foreninger, men kan også være nøkkelen til en aktiv kommune. Spredt bosetting gjør det enda viktigere at de ulike bygdene og ildsjelene besøker hverandres arrangementer, blir kjent med hverandre og finne måter å utfylle og samarbeide med hverandre på.

Morgans Skip
Morgans Skip

Kommunen er bevisst på å bruke de ulike arenaene i kommunen på omgang slik at mann også på den måten kan støtte opp om drift av lokale bygg og lokalt næringsliv, for eksempel Løkta, Gratangsfjellet hotell, Båtmuseet, Foldvik Brygger, puben på Moan, etc. Kommunen hadde i 2013 avsatt kr 50 000,- i kulturmidler som lag og foreninger kan søke på til drift og aktivitet.

Gratangen er en fjordarm i Astafjorden, og omliggende kommuner har et godt samarbeid innen ulike sektorer. Innenfor kultur er spesielt biblioteksamarbeidet godt, hvor Astafjord litteraturfestival er et av samarbeidsprosjektene. Gode tradisjoner for godt samarbeide på tvers av kommunegrensene for å utnytte ressurser og sikre bred kompetanse.

Møtet med kommunal ledelse i Gratangen den 12.11.2013 deltok:
Ordfører Ronny Grindstein
Rådmann Elin Wilsgård
Kultur- og biblioteksjef Anita Bjørkli Karlsen

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd for kulturarv ved Olav Austlid
Fylkesbiblioteket ved Marit Andersen Somby

Befaring den 12.11.: Gratangen skole, Gratangen folkebibliotek, Gamle Årstein Skole, Eliborg, Morgans Skip, Båtmuseet

Takk til Gratangen Frivillighetssentral og Husflidslaget for hyggelig møte på ettermiddagen.

Takk til Anita og Birger, sammen med alle de andre gjestene ved gjenåpninga av Gammen på Skifte torsdag kveld! Fantastisk tur og historie! Gratulerer med ny kulturhistorisk kulturarena på Skifte!

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Gratangen