Kartleggingsmøte Berg kommune

Berg kommune ligger helt mot nordvest på Senja, og har dramatisk fjellandskap som sin signatur – også i sitt kommunevåpen. Kommunen har i dag i underkant av 1000 innbyggere, og kommunesenteret ligger på Skaland, mens skole og bibliotek er på Senjahopen. Kommunen har kulturleder i 50% stilling i tillegg til undervisningsressurser i kulturskolen og egen biblioteksjef. Kommunene tilbyr musikk i kulturskolen.

Musikkbinge ved Berg skole, Senjahopen
Musikkbinge ved Berg skole, Senjahopen

Kommunen har ikke eget eid kulturhus, og bruker samfunnshusene / grendehusene som arena sammen med skolen og musikkbingen som står i tilknytning til Berg skole (Senjahopen). Geografisk har bygdene i Berg kommune historisk sett vært adskilt med fjell og fjordarmer som gjorde veien fra bygd til bygd lang. I dag er tunellen mellom Skaland og Senjahopen/Mefjordvær gjort det mulig for en enklere og mer naturlig samhandling mellom bygdene. Dette gjør også at kommunen nå ønsker å se kulturlivet i Berg kommune i en større samlende helhet om samarbeid og samhandling. Kommunene har stor arbeidsinnvandring og tar i mot flyktninger. Flyktningtjenesten i kommunen arbeider tett med både skole, bibliotek og frivillige lag og foreninger om et godt integreringsarbeid med nye tilflyttere til kommunen. Kommunene var involvert i Troms fylkeskommunes LUK-satsing (Lokal samfunnsutvikling i kommunene), hvor stedsutvikling er sentralt. Kommunene har fått innspill på å fokusere også på kultur i dette prosjektet fremover.

Kulturbygg og samfunnshusene
Berg kommune skal revidere sin kommuneplan fremover, og kultur vil ha en naturlig plass i delplan for utvikling/ samfunnsdelen. Egen plan for kulturbyggene finnes ikke, men kommunen ser positivt på en dialog med lag og foreninger om å se på arenaenes ulike kvaliteter og muligheter, og nye samhandlingsmuligheter.

Breidablikk
Breidablikk

Lag og foreninger i Berg ser også fordelen i å gå sammen om en plan for utvikling, og eventuelt prioritering av gode arenaer som vil være en god investering for Berg i fremtiden. Samtidig er ungdoms-/ samfunnshusene viktige for samholdet i bygda, det er stedet hvor alle samles. Lag og foreninger i Berg har forøkt se hverandre og tilrettelegge for andre aktiviteter enn det de har i nabobygdene, slik at man ikke konkurrere med hverandre. Det gamle kommunehuset i Berg er overtatt av Midt-Troms museum, som ser på mulighetene for om dette kan bli en arena for å vise frem kommunens rike bergverkshistorie. Kommunen følge også med i den utviklingen av arrangementer som skjer på Kråkeslottet i Bøvær, hvor det er musikkfestival, kunstfestival og utviklinga av kunstnerresidens på helårsbasis. I Senjahopen er Havørn UIL en stor aktør innen frivilligheta, med tilrettelegging av løyper, turstier, utstyr og aktiviteter. Ungdomshuset brukes aktivt gjennom hele uka til ulike arrangementer.

Samarbeid
Berg kommune har et rikt frivillig kulturliv, som har variert samarbeid med kommunen, bibliotek og skole. De fleste har kun kontakt med kommunen i forbindelse med kulturmidlene, mens for eksempel Havørn UIL har blant annet ansvar for oppgradering vedlikehold av bassenget i Berg skole. Kommunene har også en liten pott kulturmidler som fordeles til lag og foreninger til drift av grendehus / samfunnshusene. Kommunen ønsker seg en evaluering og eventuelt nye retningslinjer for disse som kunne stimulert mer til aktivitet i bygdene, og ser med fordel å invitere frivillige lag og foreninger i Berg om dialog om hvordan midlene bør disponeres. Lag og foreninger i Berg på tvers av bygdene har tradisjonelt ikke hatt noe samarbeid, noe som man ønsker økt fremover. Kommunen disponerer blant annet et større antall instrumenter til korps, men som mangler medlemmer, og instrumentene bør få ny og bedre lagringsplass. Breidablikk er det store samfunnshuset på Skaland, men har fukt i kjelleren som gjør forsvarlig langtidslagring ikke mulig. Stor sal som brukes aktivt også i Den Kulturelle Skolesekken.

Kommunene har i dag flere reiselivsaktører som satser stort, og det er interesse i lokalsamfunnet med sterkere fokus på økt samarbeid med reiseliv og kultur. Næringslivet er flinke til å sponse lokalt frivilligliv, men kan i større grad oppfordres til å benytte grendehusene og arrangementer i lokalsamfunnet til møter og annen konferanseaktivitet.

På møte med kommunal ledelse i Berg kommune den 26.9.2014 deltok
Varaordfører Roar Jakobsen
Rådmann Bjørn Fredriksen
Kulturleder Jorid Meyer

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune
Prosjektleder Anne Mette Sætra
Avd Kultur i Troms Mona Aas Johansen
Avd folkehelse, idrett og friluftsliv Johnni Håndstad

Befaring I Berg den 26.9.2014: Berg Skole / musikkbingen, Breidablikk, Skaland Kirke, Havørn UIL, Steinbruddet i Mefjordvær.

Møte med frivillige lag og foreninger og andre kulturaktører deltok representanter for:
Berg Pensjonistforening, Havørn UIL, Mefjordvær Bygdelag, Foreninga Kulturslottet, UL Breidablikk, Mefjordvær Bygdesamlinger, Blomstergruppa i Mefjordvær, Kråkeslottet Senja DA, kunstfestivalen ArtiJuli.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Berg