kartleggingsmøte Bardu kommune

salen på Setertun
salen på Setertun

Bardu kommune ligger midt i Troms, og er en arealstor kommune med store muligheter for et rikt friluftsliv i blant fjell- og dalføre. I underkant av 4000 innbyggere bor i Bardu, hvor Forsvaret er den absolutt største arbeidsgiveren. Et stort antall soldater stasjonert i Bardu gjør at deler av kulturlivet er tilbud gjennom et sivilt-militært samarbeid mellom Bardu kommune og Forsvaret. Forsvaret eier Setertun, som er kommunens kulturhus med kino, og scene for konserter og teater. Setertun stilles gratis til disposisjon for lag og foreninger i Bardu, men har utfordringer med toalett og garderobeforhold. Kulturskolen i Bardu har egne lokaler som er en tidligere gymsal, og har pr i dag ingen avdelinger for å kunne benyttes som mindre øvingsrom. Ungdomsklubben Smash er i kjelleren i samme hus, og har flotte lokaler, sammen med øvingsrom for ALA Rock i samme etasje. Kulturskolen i Bardu tilbyr undervisning i teater i samarbeid med Bardu barneteater, og har ellers musikk som hovedtilbud.

Det frivillige kulturlivet
Bardu er en av kommunene i Troms med flest frivillige lag og foreninger. Idretten står sterkt i Bardu, men kommunen har også lange tradisjoner for mye aktivitet innen flere kulturuttrykk. Revy, kor, korps og dans er blant disse. Det er blant annet vokst frem en suksessrik Rock- og Korfestival i tilknytning UL Freidig / ALA Samfunnshus, en kobling mellom to tydelige kulturuttrykk i kommunen. I Bardu finnes det også et aktivt historielag, som nå er i dialog om gode løsninger for videre muligheter og drift på Vekved gård, et bygdetun midt i Setermoen sentrum. I tillegg drifter Midt-Troms museum Forsvarsmuseet i kommunen og Bardu bygdetun og Strømsør fjellgård.

Vekved gård
Vekved gård

Kulturhus, grendehus og samfunnshus
Høy aktivitet og mange ildsjeler i Bardu vises også gjennom at mange av grendehusene og ungdomshusene som finnes i kommunen, er godt vedlikeholdt og i relativt god stand. Aktivitetene varierer veldig fra hus til hus, men de aller fleste arenaene er i bruk og i tilfredsstillende stand. Blant annet har UL Viking på Ranheim, som arrangerer den årlige Bardumartnan, oppgradert sitt ungdomshus med både varmepumpe, akustikkplater i taket og utvidete garderober. Varmepumpen har redusert strømutgiftene betydelig, og bytte av forsikringsselskap har halvert utgiftene. Bardu kirke er et godt egnet og populært konsertlokale, men har i dag stengt galleriet grunnet brannvernårsaker.

Samarbeid
Selv om det ikke er noe formalisert og fast samarbeid mellom Bardu kommune og det frivillige kulturlivet i Bardu, er det fortløpende god dialog mellom aktørene og kommunen. Kulturlivet i kommunen er basert på den aktiviteten det frivillige kulturlivet står for. For de ulike lag og foreningene er det likevel et ønske om et fast møtepunkt i løpet av året, ikke minst for å koordinere at stor aktivitet ikke i for stor grad konkurrerer hverandre ut, men utfyller hverandre gjennom bedre spredning gjennom året.

Møte med kommunal ledelse i Bardu 04.03.2014 deltok:
ordfører Arne Nysted
rådmann Hege Walør Fagertun
kulturskolerektor Gro Bjerregaard
kultursjef Ole Kroken

Fra Rom for Kultur / Troms fylkeskommune:
Prosjektleder Anne Mette Sætra
avd. Kultur i Troms /Folkemusikk Nord Terje Foshaug
avd. fylkesbiblioteket Trine Mellem

Vi gjorde befaringer på: Vekved gård, Kulturskolen, Ungdomsklubben Smash, ALA Rock øvingsrom, Setertun, UL Freidig / ALA Samfunnshus
Møte med frivillige kulturaktørene i Bardu kommune 04.03.2014 deltok representanter for: Bardu historielag, Bardu menighet og barnekoret, Bardu barokk, UL Viking, Bardu jeger- og fiskeforening, UL Freidig / ALA Samfunnshus

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Bardu