kartleggingmøte Harstad kommune

Harstad kommune er med i overkant av 24.400 innbyggere den nest største kommunen i Troms og Nord-Norges tredje største. Byen er arrangør for de årlige Festspillene i Nord Norge og ILIOS festival for ny musikk. I 2013 ble Harstad og Bjarkøy kommune sammenslått, dette er den første kommunesammenslåingen i denne regionen. Harstad er en relativt stor kommune, men er ikke veldig spredt geografisk, slik at sambruk/ lokalisering er mulig å få til på tross av en del utfordringer i forhold til ferger. Kulturavdelingen ble lagt ned i 2005, og oppgavene knyttet til kultur ble fordelt på flere avdelinger. Dette har vært uheldig for kulturmiljøet/aktiviteten. Kommunen har en stor og godt etablert kulturskole med undervisning i musikk, også klassiske instrumenter, samt dans. Kulturskolen har en ressurs på musikk ute på Bjarkøy, men det understrekes at alle som tidligere tilhørte Bjarkøy kommune har samme mulighet for å søke tilbudet på kulturskolen i sentrum. All undervisning foregår på kulturskolen.

Ungdommens Hus
Ungdommens Hus

Høsten 2013 ble det foretatt en omorganisering i kommunen hvor Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, UKM, Kulturskolen og Ungdommens hus ble samorganisert med kulturskolerektor som enhetsleder. Det ble også ansatt en kulturrådgiver i 100 % stilling, hvor en del av oppgaven blir å være et bindeledd mellom de ulike etater som har oppgaver knyttet til kultur. Ungdommens hus ble styrket med ny daglig leder med kulturbakgrunn, fagpersonell på film og visuell kunst ble ansatt. Det ble foretatt en navneendring fra Plastelina til Ungdommens hus, åpningstider utvidet og fokus på aktivitetsbasert tilbud skal være med på å engasjere flere ungdommer fra ulike miljøer. Kan tilby kurs/aktiviteter innen film, visuell kunst, musikk og dans.

Kulturhus, oppgradering og lokalisering
Harstad har et stort og velfungerende kulturhus med mye aktivitet. FMKN, Festspillene i Nord-Norge og biblioteket er lokalisert i kulturhuset. De fleste store arrangement foregår her, og benyttes av UKM og Kulturskolen ved store forestillinger. Galleri Nord-Norge er et av få Nordnorsk Kunstmuseums godkjente gallerier for profesjonell kunst i Troms, og ivaretar utstilling og samarbeid med profesjonelle kunstnere både utenfor og innenfor landsdelen. Galleriet har et stort potensiale til å etablere seg som et viktig sted for visning og formidling av visuell kunst i Nord-Norge og nasjonalt.

Det frivillige kulturlivet
Kommunen har et rikt og mangfoldig kulturliv med mange aktiviteter. Det finnes pr i dag ikke en oppdatert liste over alle ulike lag og foreninger, men kulturrådgiver har startet arbeidet med dette og vil være avhengig av at lag og foreninger melder inn oppdatert kontaktinformasjon. Det er også ønske om en kulturkalender hvor alle de ulike aktiviteter er samlet, eventuelt inntil videre benytte HT kalenderen «Hva skjer» hvor alle kan legge inn sine aktiviteter.

Tonehuset
Tonehuset

Harstad kunstforening driver egne utstillingslokaler og kunstatelier med diverse kurs for barn, unge og voksne innen ulike kunstteknikker. Kunstforeningen fungerer som utstillingslokale primært for amatørkunstnere, men mottar også større nasjonale utstillinger gjennom SKINN (Se Kunst i Nord-Norge). Byen er kjent for sine mange kor, det ble nylig startet et guttekor. I tillegg finnes det flere korps knyttet til de ulike skolekretsene og voksenkorpset Harstad Janitsjar. Byen har også et rikt revymiljø med flere revylag som alle har store forestillinger hvert år på grendehusene. Ut over disse finnes det en rekke lag og foreninger som ikke eier egne lokaler, men som trenger møtelokaler/samlingsteder. Uttrykker at det er vanskelig å finne egnede lokaler til en overkommelig pris. Det er et ønske fra flere om å benytte Kulturhuset til sine arrangement, men pr i dag er det for kostbart. Harstad Sparebank har opprettet en kulturstiftelse hvor det i år blir satt av 4 mill. til kulturtiltak. Viktig at kulturaktørene er oppmerksom og benytter seg av mulighet til å søke midler her, og ellers være bevisst på å benytte det private næringslivet i større grad.

Grendehus og forsamlingshus
Det finnes ingen oppdatert oversikt over de ulike grendehusene og hvilken tilstand de har. En del av de sentrumsnære husene er i relativt god stand og har en del faste leietakere, samt at de leies ut til enkeltarrangementer. Husene som ligger utenfor sentrum sliter med å ha en jevn aktivitet og har heller ikke faste leieinntekter. Felles problemstilling er høye strøm- og forsikringsutgifter. En del av de eldste husene har også behov for en større oppgradering. Viktig å fokusere på hva som kan gjøres for å høyne kvaliteten/funksjonaliteten på arenaene slik at de blir funksjonelle i forhold til bruk. Enkelte har vært flinke til å søke støtteordninger og har god oversikt over hvor det kan søkes midler til ulike tiltak. Andre ønsker hjelp i denne prosessen.

Samarbeid
Kommunen har pr i dag ingen kulturplan, men arbeidet med ny plan er igangsatt og det ønskes innspill på innhold fra alle i kulturmiljøet i planprosessen. Kommunen inviterer til tettere samarbeid og ønsker å etablere en form for kulturråd som fungere som en regulær møteplass for alle kulturaktørene. Dette for å bedre samarbeidet, styrke kompetansen hos den enkelte og dele informasjon. Det poengteres fra det frivillige miljøet at det er viktig, men en forutsetning at også de profesjonelle aktørene deltar. Kommunen jobber for en egen klubbavdeling som skal ivareta samarbeidet med de private fritidsklubbene, og være behjelpelig med å etablere en møteplass for disse. Ønskelig med en plakattavle i sentrum hvor det kan henges opp plakater og info om div. arrangementer slik at alle som ikke er på internett, eller vet hvor de skal finne informasjon, kan få med seg hva som skjer.

Kommunen ønsker å være imøtekommende og det oppfordres til å ta kontakt med Harstad kulturskole for dialog om behov for lokaler eller lignende.

På møte med kommunal ledelse i Harstad kommune 10.2.2014 deltok:
Hallvard Bakkland, enhetsleder kultur / rektor kulturskolen
Vera Ridderseth, kulturrådgiver
Line Rubach, biblioteksjef
Ola Løkholm; direktør Harstad kulturhus / Harstad kino og galleri Nord-Norge
Kasper Munk, daglig leder Ungdommens Hus

Fra prosjektet Rom for Kultur deltok:
Anne Mette Sætra, prosjektleder
Mona Aas Johansen, koordinator for Den Kulturelle Skolesekken i Troms
Kjell Artur Helmersen, daglig leder Kultur i Troms
Jasmina Bosnjak, rådgiver avd. kunst og kulturformidling

Befaring i Harstad den 10.2.2014:
Ungdommens hus
Sørvik grendehus
Tonehuset
Harstad Swingklubb

Møte med frivillige lag og foreninger og andre kulturaktører deltok representanter for:
Trondarnes Folkehøgskole, Gammelbryggas venner, Byen Harstads venner, Venneforeninga Grytøy – Harstad Fergeselskap, Harstad historielag, forebyggingstjenesten for eldre i Harstafd kommune, Sangkoret Vaarbud / Vaarbuds blandakor, Harstad Mannskor, Harstad Profileringspool / Marios musikk, BUL Harstad, Tonehuset, Harstad kunstforening, Sørvikmark grendehus og Velforening, Sangkoret Lurlokk, Kasfjord City juniorklubb, Kasfjord og omegn velforening, Harstad Skipsverftshistorie, Harstad Motoriske klubb, UL Solhov, Grytøy ungdomsklubb, Sangteateret Drops, Kulturbingen, Lillesalen Filmklubb, Artika Film og Lydstusios AS, Harstad Kirke, Harstad kammerkor, Sangkompagniet.

Flickr: bilder fra prosjektgruppas besøk i Harstad