Hva skjer?

jan
1
fre
Løpende søkandsfrist: Gjensidigestiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og lignende.

les mer om deres innsatsområder og veiledning til søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: Kulturminnefondet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 • boplasser
 • hus og bygninger
 • båter og fartøyer
 • hageanlegg
 • kulturlandskap

FRISTEN er løpende, det betyr at du kan søke når det passer deg, når som helst på året. Les mer om deres retningslinjer og finn søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: UNI-stiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

– vern av myke verdier, og
– vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Les mer om UNI-stiftelsen sine retningslinjer og innsatsområder, samt hvordan du kan søke, på deres hjemmesider!

okt
1
fre
WEBINAR om Rom for kultur – en ressurs i utbedringen av kulturarenaer i Troms og Finnmark @ på teams
okt 1@10:00-12:00

Troms og Finnmark fylkeskommune har en tverrfaglig satsing på arena, hvor vi jobber for økt bevissthet og kvalitet på rommene vi bruker til kulturaktiviteter. Satsingen heter Rom for kultur.

Sammen med kommunene, kunst -og kulturinstitusjonene og det frivillige kulturlivet kan vi få til en oppgradering av arenaene, slik at vi får bedre og mer egnede arenaer for kunst og kultur i Troms og Finnmark. Alle er tjent med gode rom tilrettelagt for produksjon, formidling og gode opplevelser!

Rom for kultur sin tverrfaglige gruppe inviterer til webinar for å gi mer informasjon om denne satsingen, hvordan vi på regionalt nivå jobber med dette, og hvordan vi kan være en ressurs for dere om dere har små eller store oppgraderingsprosjekter.

Målgruppe for webinaret er alle ansatte i kommunene i Troms og Finnmark som jobber inn mot kulturfeltet: administrativ ledelse, bibliotek, spillemidler, kulturskole, Ung Kultur Møtes, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, utsmykking, kulturminne, kulturhuset osv.

Webinaret er også relevant for frivillig lag og organisasjoner som har hus som brukes til kulturaktiviteter, eller for dere som har kirkebygg som brukes til kulturformål.

PRAKTISK INFORMASJON om webinaret:
– Det er gratis å delta
– Det varer 2 timer: Fredag 1. oktober kl 10 – 12
– Du må melde deg på, og du vil få tilsendt lenke til det digitale møtet i forkant. Vi bruker Teams til møtet.

Lenke til påmeldingskjema:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgpUiG8yEKNpkNVnkI4PExBb2wOQvyjoexhm0QhdjUVGGDtQ/viewform?usp=pp_url

Hva får du vite på webinaret?

– Informasjon om satsingen, hvem vi er er og hvordan vi kan være en ressurs for dere?
– Få innsikt i gode og konkrete eksempler fra vårt tverrfaglige team
– Få eksempel fra en kommune på hvordan arbeidet med en ny kultursal integrert i skolen kan foregå.
– Få orientering om vår webside og hvordan bruke den som ressurs: http://romforkultur.tromsfylke.no/
– Få orientering om fagseminarer vi arrangerer
– Få oversikt over mulige tilskuddordninger relevant for kulturarenaene.

Det er absolutt lov å stille spørsmål underveis i webinaret!

For spørsmål til webinaret: Send epost eller ring kontaktperson Anne Mette Sætra: anne.mette.satra(a)tffk.no / 77788222

VELKOMMEN!

okt
4
man
Søknadsfrist: ekstraordinære stimuleringsmidler KULTURROM @ på nett
okt 4-okt 5 heldags

Formålet med disse midlene skal være å stimulere til investering i fysiske utbedringer av landets kulturrom og kompetansebygging som ruster kulturaktører for den kommende gjenåpningsfasen og «den nye normalen».

Restartmidlene har tre hovedområder det kan søkes tilskudd til:

 • Kompetanse og rekruttering til scenetekniske yrker
 • Nye behov i kulturrom (Oppgradering/tilrettelegging av rom)
 • Fremtidsrettede tiltak for teknisk utstyr

Første søknadsfrist 4. oktober – løpende søknadsbehandling – sjekk retningslinjer og søknadsskjema på KULTURROM sine hjemmesider

nov
15
man
Søknadsfrist: Gavefondet – Sparebank1 Nord-Norge
nov 15@00:00-01:00

Frister for SNN Gavefondet er 15. februar, 15. august og 15. november. Se deres hjemmeside for mer informasjon om hva dere kan søke støtte til:

https://snnstiftelsene.no/sparebankstiftelsen/sok-om-stotte-fra-vart-gavefond

Søknadsfrist: Særskilt tilskudd til kulturlokaler for frivilligheten tilknyttet covid-19 pandemien @ på nett
nov 15@00:00-00:00

Enkelte lag og organisasjoner har på grunn av organisasjonsform falt utenfor de eksisterende stimuleringsordningene for frivilligheten som Kulturrådet, KUD og/ eller Lotteri og Stiftelsestilsynet forvalter. Denne ordningen skal fange opp disse. Eksempel på slike organisasjonsformer kan være samvirkeforetak eller selskap med avgrenset ansvar (A/L og B/L).

Formålet med tilskuddet er å støtte opp under frivillighetspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold og avhjelpe organisasjoner med frivillig innsats gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til aktivitet innenfor rammene av smittevernrestriksjoner gitt av offentlige myndigheter som følge av covid-19.

Midlene skal bidra til å dekke merkostnader og/eller mindreinntekter som følge av covid-19-pandemien i perioden fra 1. januar til 31. oktober 2021.

Søknadsfrist er 15. november 2021 kl 24:00. Mer informasjon og lenke til skjemaet finner dere på www.husetibygda.no

Forutsetninger: Midlene skal brukes i den frivillige- og ikke fortjenestebaserte virksomheten til lagene eller organisasjonene. Midlene kan ikke brukes til ordinære driftsoppgaver, investeringer, avskrivninger og avdrag på lån. Det er en forutsetning at søker er registrert i Enhetsregisteret og kan dokumentere frivillig ikke-fortjenestebasert virksomhet gjennom vedtektene.

Når det gjelder merkostnader kan det for eksempel omfatte: – Kostnader til smitteverntilpassing på grunn av covid-19 – restriksjoner, råd eller anbefalinger fra myndighetene. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til ekstra renhold, leie av ekstra eller større lokale eller behov for flere instruktører for å ivareta mindre grupper. Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter etter smittevernrestriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene: Dette kan for eksempel være digitalisering av eksisterende tilbud, nye aktiviteter som digitale turtilbud/digitale møteplasser, kompetanseheving for instruktører og frivillige innenfor digitalisering og smittevern eller engangskostnader som er nødvendige for å omstille virksomheten.

Mindreinntekter kan bl.a. relatere seg til: – Tapte billettinntekter til konserter, husleieinntekter fra arrangement, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter. Dette gjelder både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.

des
1
ons
Søknadsfrist: SNN Samfunnsløftet – ARENA
des 1@00:00-13:45

Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet har fire søknadsfrister i året i sin ARENA-ordning: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Du kan søke til disse formålene:

– anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
– initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
– større festivaler
– levende byrom

Se mer informasjon på deres hjemmesider – og kontakt gjerne også din lokale SNN-bank for råd og veiledning: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html#arena

jan
1
lør
Løpende søknadsfrist: Kulturminnefondet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 • boplasser
 • hus og bygninger
 • båter og fartøyer
 • hageanlegg
 • kulturlandskap

FRISTEN er løpende, det betyr at du kan søke når det passer deg, når som helst på året. Les mer om deres retningslinjer og finn søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: UNI-stiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

– vern av myke verdier, og
– vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Les mer om UNI-stiftelsen sine retningslinjer og innsatsområder, samt hvordan du kan søke, på deres hjemmesider!