Hva skjer?

jan
1
tir
Løpende søkandsfrist: Gjensidigestiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel ballbaner, turstier, skateanlegg, sykkelbaner, skibakker, gapahuker, hytter, klubbhus og lignende.

les mer om deres innsatsområder og veiledning til søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: Kulturminnefondet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 • boplasser
 • hus og bygninger
 • båter og fartøyer
 • hageanlegg
 • kulturlandskap

FRISTEN er løpende, det betyr at du kan søke når det passer deg, når som helst på året. Les mer om deres retningslinjer og finn søknadsportal på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: SNN Samfunnsløftet @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Vi støtter møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan du søke om støtte til:

 • Anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
 • Initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
 • Større festivaler
 • Levende byrom

Les mer om SNN samfunnsløftets retningslinjer for arenaløftet, og andre innsatsområder på deres hjemmesider!

Løpende søknadsfrist: UNI-stiftelsen @ på internettet
jan 1-des 31 heldags

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

– vern av myke verdier, og
– vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Les mer om UNI-stiftelsen sine retningslinjer og innsatsområder, samt hvordan du kan søke, på deres hjemmesider!

feb
1
fre
Søknadsfrist: KORO sin LOK-ordning @ på internettet
feb 1 heldags

1.januar 2019 etablerer KORO ei ny, søkbar tilskotsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlege rom i lokale kontekstar over heile landet. Den nye ordninga har fått namnet Lokalsamfunnsordninga (LOK). Den erstattar dei to kunstordningane KOM (kunstordninga for kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg) og URO (kunstordninga for offentlege uterom). Gjennom den nye ordninga vil KORO styrke samarbeidet med kunst- og kunstnarmiljøa i regionane og med kommunar og fylkeskommunar. Dette kan de gi tilskot til:

 • Tilskot til finansiering av kunstprosjekt og kunstverk
 • Produksjonsbistand og rådgiving til både kunstnarar og aktørar i kommunesektoren
 • Opplæring, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling
 • Utviklingsorienterte samarbeidsprosjekt

Les retningslinjer og finn ut hvordan du søker på deres hjemmesider.

FRIST 1. FEBRUAR!

Søknadsfrist: Spillemidler til kulturbygg @ på internettet
feb 1 heldags

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold og drift. Finn ut av retningslinjene på våre hjemmesider!

FRISTEN 1. februar er for aktørene inn til kommunen.

Ta kontakt med spillemiddelkonsulenten i egen kommune for råd og veiledning.

Kommunene har frist 1. april inn til fylkeskommunen.

mar
1
fre
Søknadsfrist: Musikkutstyrsordninga @ på internettet
mar 1 heldags

Musikkutstyrsordninga sine innsatsområder:

 • fremføringsutstyr
 • øvingsutstyr
 • musikkbinge
 • øvingslokaler
 • akustiske tiltak

Finn ut av retningslinjer og søknadsportal på deres hjemmesider!

jun
4
tir
Søknadsfrist: Kulturrådet: kunstarenaer og kulturbygg @ på internettet
jun 4@13:00-13:00

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Finn søknadsskjema og les mer om retningslinjene på deres hjemmesider for ordningen!

sep
1
søn
Søknadsfrist: Musikkutstyrsordninga @ på internettet
sep 1 heldags

Musikkutstyrsordninga sine innsatsområder:

 • fremføringsutstyr
 • øvingsutstyr
 • musikkbinge
 • øvingslokaler
 • akustiske tiltak

Finn ut av retningslinjer og søknadsportal på deres hjemmesider!

des
3
tir
Søknadsfrist: Kulturrådet: kunstarenaer og kulturbygg @ på internettet
des 3@13:00-13:00

Kulturrådets avsetning rom for kunst har som formål å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Finn søknadsskjema og les retningslinjene på deres hjemmesider for ordninga!