Tilgjengelighet

Nødvendig for noen – et gode for hele samfunnet!

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Universell utforming er en måte å oppnå dette på.

Vi har et ønske og et mål om at alle kulturarenaer er tilgjengelige for alle, slik at alle har lik tilgang på gode kulturopplevelser.

Alle kommuner er pålagt å ha et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse rådene, sammen med interesseorganisasjonene på sine fagfelt, er de fremste ressursene vi har på feltet – bruk dem for å få råd og veiledning om hva som er fornuftig å gjøre på din arena, eller ditt arrangement.

Fra 23.-26. september 2019 arrangerte Rom for kultur fagseminarer i alle de fire regionene i tidligere Troms, om UU og Tilgjengelighet. Seminarene var et samarbeid mellom Troms fylkeskommune/ Rom for kultur, Norske konsertarrangører (NKA), Rytmisk kompetansenettverk i nord (RYK), fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms og de kommunale rådene for funksjonsnedsettelse, og er bygd opp rundt NKA sitt «Tilgjengelighetsmerket».

Oppsummering og presentasjon fra fagseminaret er lagt ut på egen side!

 

Standarder, plan -og regelverk

Plan -og Bygningsloven (formålet)
Diskriminerings –og tilgjengelighetsloven
Norsk Standard NS 11001-1 Universell utforming av byggverk (Del 1: arbeids –og publikumsbygninger)
TEK-17 (Byggeteknisk forskrift/ byggereglene (oppdatert fra TEK-10) – formålet)
Regjeringens handlingsplan for universell utforming

 

Veiledere / nettressurser / kompetanselenker

Tilgjengelighetsmerket (Norske konsertarrangører)
Hva ser vi etter? Sjekkliste publikumsbygg og opparbeidet uteareal (KS)
Hva ser vi etter – Tips og råd om Publikumsbygg (KS)
Hva ser vi etter – Tips og råd om Opparbeidet uteareal (KS)
Velkommen inn!
(Norges Handikapforbund)
Toalett og bad – detaljer som teller (Norges Handikapforbund)
Hva er universell utforming? (Norges Handikapforbund)
Tilgjengelige bygg og uteområder (Norges Handikapforbund)
Tilgjengelighetsguide (Norges Blindeforbund)
Tilgjengelighetsguide (Hørselshemmedes Landsforbund)
Bufdir sin samleside om universell utforming og tilgjengelighet
Om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) (Likestillings -og diskrimineringsombudet)
Riksantikvarens temaside om universell utforming
Bygg og bevar: Universell utforming og kulturminner

E-læringskurs om universell utforming av nettinnhold
24 tips til en universelt utformet nettside

SKOLEBYGG:

Veileder om godt lydmiljø i skoler  (Universell Utforming AS)
Veikart – Universelt utformet nærskole 2030 (BufDir)

Kompetanse / fagressurser

Norske konsertarrangører
Fylkesråd for personer med nedsatt funksjonsevne i Troms og Finnmark
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon – Troms

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon – Finnmark
Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund – Troms
Norges Blindeforbund – Finnmark
Hørselshemmedes landsforbund
Barne,- ungdoms -og familiedirektoratet
Universell Utforming AS
Direktoratet for byggkvalitet
Likestillings -og diskrimineringsombudet

 

Støtteordninger

Stiftelsen DAM / helse – (frister: 15. mars / 15. september) (tidligere Ekstrastiftelsen)
Olav Thons Legat – (frister 1. mars + 1. september)
Spillemidler til kulturarenaer (frister: sjekk med din vertskommune, 1. februar)
Kulturdepartementets ordning for tilrettelegging idrett og friluftsliv
BufDir sin ordning for aktivitetstiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne