Tilgjengelighet

Nødvendig for noen – et gode for hele samfunnet!

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Universell utforming er en måte å oppnå dette på.

Vi har et ønske og et mål om at alle kulturarenaer i Troms er tilgjengelige for alle, slik at alle har lik tilgang på gode kulturopplevelser.

Alle kommuner er pålagt å ha et eget råd for funksjonshemmede. Disse rådene er den fremste ressursen vi har der vi bor på feltet – bruk dem for å få råd og veiledning om hva som er fornuftig å gjøre på din arena, eller ditt arrangement.

Høsten 2019 arrangerer Rom for kultur fagseminarer i alle våre fire regioner om UU og Tilgjengelighet. Seminarene er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune/ Rom for kultur, Norske konsertarrangører (NKA), Rytmisk kompetansenettverk i nord (RYK) og de kommunale rådene for funksjonsnedsettelse, og er bygd opp rundt NKAs «Tilgjengelighetsmerket»

Meld deg gjerne på fagseminaret for å vite mer om dette: INFO og PÅMELDING.

 

Standarder, plan -og regelverk

Plan -og Bygningsloven (formålet)
Diskriminerings –og tilgjengelighetsloven
Norsk Standard NS 11001-1 Universell utforming av byggverk (Del 1: arbeids –og publikumsbygninger)
TEK-17 (Byggeteknisk forskrift/ byggereglene (oppdatert fra TEK-10) – formålet)
Regjeringens handlingsplan for universell utforming

 

Veiledere / nettressurser / kompetanselenker

Tilgjengelighetsmerket (Norske konsertarrangører)
Velkommen inn!
(Norges Handikapforbund)
Toalett og bad – detaljer som teller (Norges Handikapforbund)
Hva er universell utforming? (Norges Handikapforbund)
Tilgjengelige bygg og uteområder (Norges Handikapforbund)
Tilgjengelighetsguide (Norges Blindeforbund)
Tilgjengelighetsguide (Hørselshemmedes Landsforbund)
Bufdir sin samleside om universell utforming og tilgjengelighet
Om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) (Likestillings -og diskrimineringsombudet)
Riksantikvarens temaside om universell utforming
Bygg og bevar: Universell utforming og kulturminner

SKOLEBYGG: Veileder om godt lydmiljø i skoler (Universell Utforming AS)

Norske konsertarrangører
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon – Troms

Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund – Troms
Hørselshemmedes landsforbund
Barne,- ungdoms -og familiedirektoratet
Universell Utforming AS
Direktoratet for byggkvalitet
Likestillings -og diskrimineringsombudet

 

Støtteordninger

Ekstrastiftelsen / helse – (frister: 15. mars / 15. september)
Olav Thons Legat – (frister 31. mars + 30. september)
Spillemidler til kulturarenaer (frister: sjekk med din vertskommune, 1. februar)