Kulturminnevern og kulturbygg

Eldre bygg har gjerne en atmosfære som kan fungerer godt for kulturaktiviteter som konserter, utstillinger etc. Mange av disse byggene har behov for tilpasninger for å kunne tilfredsstille nye aktiviteter, dagens forskrifter og brukernes behov, og det kan være utfordringer med å sikre at byggene er i forskriftsmessig stand.

Bruk av fredete og verneverdige hus gir også utfordringer i forhold til hvilke moderne tiltak som kan gjøres og hvordan dette arbeidet utføres. Dersom en skal gjøre tilpasninger til moderne bruk i fredete og verneverdige bygg, må kulturminneforvaltningen kontaktes for å sikre at nye tilpasninger også tilfredsstiller antikvariske verdier.

Standarder og tips

Støtteordninger

Riksantikvaren
Kulturminnefondet
Norsk Kulturarv har kampanjer hvor man kan søke tilskudd på de fastsatte temasatsingene.
Sametinget har egen ordning for samiske kulturminner

Det finnes ulike støtteordninger for istandsetting og ny bruk av gamle bygninger og anlegg. Fylkeskommunens avdeling for kulturarv har samlet noen av disse i oversikten her.

Gjennom spillemiddelordningen kan man søke midler til flere typer kulturbygg.

Kompetanselenker